Star­ter å byg­ge nes­te år

Det vil kos­te opp­til 70 kro­ner i bom­pen­ger å kjø­re mel­lom Man­dal og Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Det er fler­tall på Stor­tin­get for en bom­penge­ord­ning på E 39. Ar­bei­det med vei­en star­ter i mai nes­te år.

– Vi skul­le helst sett at det ikke kom en enes­te bom­sta­sjon på Sør­lan­det, men det­te har vi ikke fler­tall for på Stor­tin­get. Sam­ti­dig får vi fler­tall for man­ge for­slag som vil gi la­ve­re av­gif­ter for bi­lis­te­ne, og det er jeg for­nøyd med, sier Åse Michael­sen (Frp) i en presse­mel­ding. Hun har vært saks­ord­fø­rer for bom­penge­pro­po­si­sjo­nen som går gjen­nom i Stor­tin­get før som­mer­en.

Trans­port­ko­mi­te­en la fram sin inn­stil­ling for Stor­tin­get i går og det er al­le­re­de klart at det er fler­tall for den. Den sik­rer bom­penge­inn­kre­ving på hele strek­nin­gen Kris­tian­sand-lyng­dal, noe som er en for­ut­set­ning for å byg­ge ny mo­tor­vei her.

– Det er bare en ting å si i dag, og det er hur­ra! Alt gikk gjen­nom, og nå er det bare å job­be for å få ned sat­se­ne, sier Hans Fred­rik Grø­van (KRF), som også sit­ter i trans­port­ko­mi­te­en.

I es­ti­ma­tet fra Nye Vei­er vil det kos­te 167 i bom­pen­ger på hele strek­nin­gen til Lyng­dal. Med au- to­pass­brik­ke og en del and­re inn­spa­rin­ger me­ner Hans Fred­rik Grø­van at pri­sen kan kom­me ned i mel­lom 100 og 150 kro­ner. Men det­te er alt­så fore­lø­pig usik­re tall.

FIRE BOMSTASJONER

Det førs­te bygge­trin­net på nye E 39 er strek­nin­gen Kris­tian­sandMan­dal. Ved­ta­ket be­tyr fire bomstasjoner på den­ne vei­en.

I de fire bom­me­ne vil det kos­te i stør­rel­ses­or­den 15-20 kro­ner for hver pas­se­ring for en bil uten brik­ke. Hele tu­ren til Man­dal vil kom­me på rundt 70 kro­ner uten brik­ke, om­trent 56 kro­ner med brik­ke.

Også el­bi­ler må be­ta­le i bom­men når Stor­tin­get har åp­net for det­te. Det­te er noe som har vært et øns­ke fra Nye Vei­er og fra fyl­kes­ting og kom­mune­sty­rer i VestAg­der.

Nye Vei­er har også øns­ket en bom på ek­sis­te­ren­de E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Søg­ne for å unngå tra­fikk­lek­ka­sje. Men det­te vil ikke trans­port­ko­mi­te­en inn­føre nå. I ste­det vil de ven­te til vei­en er etab­lert og da vur­de­re om det er be­hov for en slik løs­ning.

REDUKSJON

Nye Vei­er kun­ne i går ikke gi noen tall for hvor sterk reduksjon man kan for­ven­te i bom­taks­te­ne fram mot åp­ning.

– Slik jeg ser det, vil det bli be­ty­de­lig la­ve­re, sier Åse Michael­sen.

Iføl­ge presse­mel­din­gen i går, vil bruk av mar­keds­ren­te, bil­li­ge­re pro­sjek­te­ring og even­tu­ell sam­ord­ning av bom­pro­sjek­te­ne gi la­ve­re bom­penge­kost­nad. Det åp­nes også for en leng­re bom­penge­pe­rio­de, men det er ikke ak­tu­elt nå.

I til­legg går alt­så ko­mi­te­en inn for at de med brik­ke får 20 pro­sent ra­batt i bom­men.

Det blir også noen end­rin­ger for tun­ge kjøre­tøy. Ko­mi­te­en på­pe­ker at krav om bom­brik­ke for trai­le­re også skal in­ne­bære at den­ne er kob­let mot et kre­ditt­kort el­ler bank­ga­ran­ti for å være sik­re på at alle be­ta­ler for seg.

And­re ak­tu­el­le til­tak for næ­rings­trans­port er pas­se­rings­tak og time­re­gel.

ILLUSTRASJON: RAMBØLL

Her ved Brei­myr skal den nye E 39 star­te. Vei­en star­ter om­trent der Shell­sta­sjo­ne­ne lig­ger i dag. Øverst til høy­re på bil­det skim­tes næ­rings­om­rå­det Mjå­vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.