Gru­er seg til å gå av

I 39 år har hun job­bet i by­rå­et, de sis­te 22 som sjef. Nå run­der Tul­la Wahl­stedt 67 og gru­er seg til å gå av.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Jeg gru­er meg til ikke å gå på jobb. Jeg blir helt nødt til å fin­ne på noe an­net å gjø­re enn bare lese og gå tur, sier Tul­la Wahl­stedt.

29. juni run­der hun 67 år. Da­gen etter blir hen­nes sis­te som dag­lig le­der og 50 pro­sent ei­er hos kom­mu­ni­ka­sjons­by­rå­et Ap­tum. Der har hun hengt i strik­ken si­den hun kom fra Ber­gen som rødglø­den­de fe­mi­nist i 1978 og nok­så til­fel­dig hav­net i da­væ­ren­de Jan An­der­sen Re­klame­byrå.

SJEF FRA 1995

Til sin egen over­ras­kel­se opp­da­get hun at bran­sjen ikke var så kvinne­un­der­tryk­ken­de og ka­pi­ta­lis­tisk rå som hun had­de sett for seg.

Si­den har det blitt ett navne­byt­te til Ap­tum. Wahl­stedt tok over som sjef i 1995. Når hun nå gir seg, tel­ler sta­ben 23 men­nes­ker.

– Unge og litt eld­re, kvin­ner og menn med for­skjel­li­ge in­ter­es­ser. Vi har fire ita­li­ens­ke de­sig­ne­re, blant an­net. Jeg må kun­ne si at jeg har vært god til å se kva­li­te­te­ne i folk, få dem til å ut­vik­le seg fag­lig, job­be godt sam­men og bli her. Ap­tum har ikke inn­gått i stol­le­ken som har pre­get mye av bran­sjen, fast­slår Tul­la Wahl­stedt.

EN STABILITETENS KLIPPE

Bran­sjen har ofte vært tur­bu­lent, med opp- og ned­tu­rer, navne­byt­ter og øko­no­mis­ke pro­ble­mer. Men ikke for Ap­tum.

– Jo, vi har hatt un­der­skudd. I 1997. Ikke mye, alt­så! for­vis­ser den dag­li­ge le­de­ren, ty­de­lig be­skjem­met. Så leg­ger hun til:

– Bran­sjen som hel­het er blitt flin­ke­re de sis­te åre­ne. For ett år si­den gikk Ap­tum til topps i sin klas­se i den na­sjo­na­le Årets Byrå-kå­ring. I år var bå­de Fun­da­ment og vi blant de bes­te, selv om vi ikke vant. Det sier noe om et mil­jø i Kris­tian­sand. Det er ikke len­ger noen selv­føl­ge at sto­re, lo­ka­le kun­der auto­ma­tisk går til et Oslo-byrå. Vi har sam­ar­bei­det med Co­lor Li­ne si­den ti­de­nes mor­gen, de sis­te åre­ne også med mil­jø­et de­res i Oslo. Foss Bad og Strai Kjøk­ken er to and­re ek­semp­ler på lang­va­ri­ge, gode kun­der. Blant de fers­ke­re kan jeg nev­ne ei­en­doms­re­la­ter­te som Ka­nal­byen, Kjøi­ta Secret Gar­den og Sørme­g­le­ren.

NYE KA­NA­LER

– Hva har vært de mest mar­kan­te end­rin­ge­ne i din tid?

– Nye ka­na­ler og data­sys­te­me­nes inn­tog. Det har end­ret bå­de ryt­me og tem­po. Vi har vært nødt til å hen­ge med, selv om de grunn­leg­gen­de kva­li­te­te­ne le­ve­rings­dyk­tig­het og ord­hol­den­het er tek­no­logi­uav­hen­gi­ge. El­lers har det jo vært moro å job­be med krea­ti­ve pro­ses­ser og tref­fe man­ge in­ter­es­san­te men­nes­ker, pro­blem­stil­lin­ger og bran­sjer. Spenn­vid­den har tvun­get bå­de meg og kol­le­ge­ne til å føl­ge med på hva som skjer i ver­den.

I går kveld ble Tul­la Wahl­stedt til­delt he­ders­pris for sitt ar­beid un­der som­mer­fes­ten til Wo­men in Bu­si­ness.

Pri­sen ble delt ut av ord­fø­rer Ha­rald Fur­re og går til «en pro­fi­lert kvin­ne­lig le­der i byen vår som har brukt po­si­sjo­nen sin til å løf­te and­re kvin­ner, samt ta til orde for at lands­de­len tren­ger fle­re kvin­ne­li­ge le­de­re.»

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Tul­la Wahl­stedt run­der 67 og går av som dag­lig le­der for kom­mu­ni­ka­sjons­by­rå­et Ap­tum. Rik­tig­nok skjer det fri­vil­lig, men ikke med lett hjer­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.