Ab­le gjør gode pen­ger på ei­er­skif­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Råd­giv­ning ved kjøp og salg av små- og mel­lom­sto­re be­drif­ter har vist seg å være god bu­tikk for det kris­tian­sands­ba­ser­te råd­giv­nings­sel­ska­pet Ab­le.

– Vi har bygd et mil­jø som er litt aty­pisk uten­for Oslo, me­ner dag­lig le­der, sier dag­lig le­der Jan Ru­ne And­ås i Ab­le til Fædre­lands­ven­nen.

– Vi er vel­dig godt for­nøyd med fjor­års­re­sul­ta­tet. Så er det også et re­sul­tat som skyl­des inn­sats over fle­re år, leg­ger han til.

Og med et re­sul­tat før skatt på 3,4 mil­lio­ner av en om­set­ning på 7 mil­lio­ner kro­ner, til­sva­ren­de en re­sul­tat­mar­gin på 48 pro­sent, kan man jo hel­ler ikke være an­net enn for­nøyd.

– Det er god bu­tikk, ja, men det be­tyr også at vi har lyk­tes med det vi hol­der på med, fort­set­ter And­ås.

For­ret­nings­mo­del­len er nem­lig slik at Ab­le først får ho­no­rar om man lyk­kes med et ei­er­skif­te.

– Hvis ikke, blir det hel­ler in­gen pen­ger. Så har vi også suk­sess­ho­no­rar om vi gjør det bed­re enn for­ven­tet, sier And­ås.

Ab­le job­ber pri­mært som råd­gi­ver i for­bin­del­se med salg og kjøp av små og mel­lom­sto­re virk- som­he­ter fra Ro­ga­land i vest til Vest­fold i øst, i til­legg til Oslo-om­rå­det.

GENERASJONSSKIFTE

Fle­re av Ab­les opp­drag er ge­ne­ra­sjons­skif­ter der be­drif­ter sel­ges ut av fa­mi­li­en.

– Nå er de sto­re barne­kul­le­ne etter kri­gen, hvor 1946 var den mest barne­rike i norsk his­to­rie, i ferd med å pen­sjo­ne­res. For noen ti­år tilbake var nor­ma­len at sønn el­ler dat­ter tok over fa­mi­lie­be­drif­ten når for­eld­re­ne ga seg. Nå må ei­ere sel­ge ut av fa­mi­li­en i ste­det for til sine barn, sier Roald Stø­le, styre­le­der og part­ner i Ab­le.

– MAN­GE FARER

Iføl­ge sel­ska­pet er ni av ti ei­er­skif­ter blant små- og mel­lom­sto­re be­drif­ter så­kal­te en-til-eno­ver­ta­kel­ser.

– Der lig­ger også en av de størs­te fa­re­ne. For sel­ge­ren er som re­gel ama­tør i å sel­ge, mens kjø­per gjer­ne er en pro­fe­sjo­nell ak­tør, sier Dag Efte­vaag, også han part­ner i Ab­le.

Press på pris og ufor­del­ak­ti­ge be­tin­gel­ser kan fort bli kon­se­kven­se­ne, me­ner part­ner­ne.

– Vi had­de en kun­de som ble til­budt 25 mil­lio­ner for grün­der­be­drif­ten sin av en kjø­per. Mye pen­ger, men kun­den men­te be­drif­ten

FRA REGN­SKA­PET

nok kun­ne være verd noe mer. Vi fikk tre in­ter­es­ser­te kjø­pe­re til be­drif­ten og end­te opp med en salgs­sum på 60 mil­lio­ner. Et eks­tremtil­fel­le så klart, men det vi- ser hvor­dan mar­ke­det fun­ge­rer, for­tel­ler Stø­le.

Så har det lil­le mil­jø­et på fire råd­gi­ve­re, til høs­ten fem, fun­net en ni­sje de har slått seg opp på, ikke bare lo­kalt, men også na­sjo­nalt.

NISJEBEDRIFT

– Du fin­ner ikke noe til­sva­ren­de sel­skap som vårt med fem-seks års­verk som job­ber spe­si­fikt mot ei­er­skif­ter i små- og mel­lom­sto­re be­drif­ter uten­for Oslo, sier And­ås.

Li­ke­vel ble det ikke mer enn 1012 ei­er­skif­ter i fjor for Ab­le, av de om lag 20.000 ei­er­skif­te­ne som gjen­nom­fø­res år­lig i Nor­ge.

– Vi har hel­ler ikke noe mål om å ha flest mu­lig, men hel­ler ha høy løs­nings­grad. Et ei­er­skif­te er en lang mod­nings­pro­sess bå­de for den som skal sel­ge og den som skal kjø­pe, for­tel­ler And­ås, som an­be­fa­ler be­drifts­ei­ere å star­te salgs­pro­ses­sen tids­nok.

– Man­ge be­gyn­ner for seint og ven­ter helt til det sis­te. Kjø­per vil gjer­ne ha med tid­li­ge­re ei­er i en over­gangs­fase, noe som kan bli vans­ke­lig hvis man selv er klar for pen­sjo­nist­til­væ­rel­sen.

FOTO: RICHARD NODELAND

Ab­le gjor­de god bu­tikk på ei­er­skif­ter i små- og mel­lom­sto­re be­drif­ter i 2016. Fra ven­st­re: Dag Efte­vaag, Jan Ru­ne And­ås og Roald Stø­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.