Mang­len­de sat­sing på ide­el­le syke­hjem i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING - INGER HELENE VENÅS, di­rek­tør Vir­ke Ide­ell

I Kris­tian­sand fin­nes det in­gen ide­el­le syke­hjem, en sterk kon­trast til at Stor­tin­get har be­stemt at an­de­len ide­el­le i vel­ferds­til­bu­det na­sjo­nalt bør øke ve­sent­lig. Det­te er dår­lig nytt for en sta­dig ald­ren­de be­folk­ning.

En fersk rap­port fra Oslo Eco­no­mics for Vir­ke tar for seg po­ten­sia­let ved å åpne for mer bruk av ide­el­le og and­re pri­va­te ak­tø­rer in­nen­for syke­hjems­tje­nes­ter. Den sier blant an­net at ut­vik­lings­po­ten­sia­let i syke­hjems­tje­nes­ter blir be­ty­de­lig i åre­ne frem­over, og at be­folk­nings­vekst, en sta­dig ald­ren­de be­folk­ning og et øns­ke om tje­nes­ter som i stør­re grad mø­ter inn­byg­ger­nes in­di­vi­du­el­le be­hov, stil­ler høye krav til frem­ti­dens syke­hjems­tje­nes­ter. Det vil der­for bli vik­ti­ge­re med mang­fold, valg­mu­lig­he­ter og ef­fek­ti­ve tje­nes­ter. I Stav­an­ger er an­de­len ide­el­le syke­hjem til sam­men­lig­ning 34 %. Der­som Kris­tian­sand vil hen­ge med, bør det sat­ses på det­te nå.

Of­fent­lig sek­tor bru­ker i dag al­le­re­de rundt 46 mil­li­ar­der kro­ner på al­ders- og syke­hjem – mil­li­ar­der som bur­de bru­kes best mu­lig. Rap­por­ten fast­slår at et stør­re mang­fold av ak­tø­rer vil kun­ne vi­dere­ut­vik­le da­gens syke­hjems­tje­nes­ter bå­de gjen­nom bed­re drifts­løs­nin­ger og et tje­neste­til­bud som er best mu­lig til­pas­set bru­ker­nes be­hov. Sam­ti­dig vi­ser den at kost­nads­for­skjel­le­ne mel­lom syke­hjems­plas­ser som drif­tes av kom­mu­nen og and­re ak­tø­rer er små. Det pe­kes på at et stør­re mang­fold av ak­tø­rer kan bi­dra po­si­tivt gjen­nom å sti­mu­le­re til mer in­no­va­sjon og gjen­nom å be­nyt­te al­ter­na­ti­ve drifts- og tje­neste­mo­del­ler. I til­legg slår en of­fent­lig vei­le­der for an­skaf­fel­ser av helse- og so­sial­tje­nes­ter fast at «et hel­het­lig til­bud gjø­res ofte i en kom­bi­na­sjon av egen­pro­duk­sjon og kjøp av eks­ter­ne tje­nes­ter.»

Stor­tin­get slo se­nest i fjor fast at ide­el­le ak­tø­rer bå­de har sær­li­ge for­trinn og spe­si­el­le egen­ska­per som er ver­di­ful­le for sam­fun­net, og an­ner­le­des vil­kår enn sto­re kom­mer­si­el­le og of­fent­li­ge ak­tø­rer. Der­for ble det ved­tatt at ide­ell sek­tor skal vokse. Ide­el­le ak­tø­rer er kjent som gode ar­beids­gi­ve­re med of­fent- lig lik pen­sjon og stor grad av fast an­sat­te. De er også for­måls­dre­vet og alle of­fent­li­ge mid­ler blir igjen i til­bu­det til ut­vik­ling av tje­nes­te­ne. En sats­ning på ide­ell sek­tor er der­for noe alle par­ti­er bør kun­ne stil­le seg bak.

Ide­el­le ak­tø­rer har vært pio­né­rer i vel­ferds­sta­tens frem­vekst, og som i dag fort­set­ter sine bi­drag til in­no­va­sjon i sek­to­ren. I Oslo har Kir­kens By­mi­sjon ut­vik­let Om­sorg +, et til­bud som ret­ter seg mot folk over 67 år med be­hov for stør­re trygg­het, ak­ti­vi­tet og mu­lig­he­ter for so­si­alt fel­les­skap. Me­to­dist­kir­kens Al­ders- og Syke­hjem i Ber­gen har vun­net pris for sitt ar­beid med for­bed­ring in­nen pa­si­ent­sik­ker­het, mens Tas­ta syke­hjem i Stav­an­ger har et tett sam­ar­beid med Gast­ro­no­misk in­sti­tutt som fors­ker på mat til eld­re. Dia­kon­hjem­met byr på hel­het­li­ge bru­ker­til­bud, der syke­hjem, syke­hus og høy­sko­le un­der­støt­ter hver­and­re. Kort sagt – det mang­ler ikke på ek­semp­ler på hva slags mang­fold og sam­funns­for­de­ler pri­va­te og ide­el­le syke­hjem gir. Det er på høy tid for Kris­tian­sand til å sat­se på ide­el­le ak­tø­rer når det leg­ges pla­ner for frem­ti­di­ge syke­hjem og til­bud for eld­re. De ide­el­le ak­tø­re­ne står kla­re.

❞ Ide­el­le ak­tø­rer har vært pio­né­rer i vel­ferds­sta­tens frem­vekst, og som i dag fort­set­ter sine bi­drag til in­no­va­sjon i sek­to­ren.

FOTO: NTB SCANPIX

Of­fent­lig sek­tor bru­ker i dag al­le­re­de rundt 46 mil­li­ar­der kro­ner på al­ders- og syke­hjem – mil­li­ar­der som bur­de bru­kes best mu­lig, skri­ver inn­sen­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.