Kunn­skap skal sty­re lan­det – el­ler?

Faedrelandsvennen - - MENING - BE­RIT LANGSEID, IOGT re­gion Sør Tor Ar­ne Wal­skaar, IOGT Ag­der

Er det slik at vi tid­vis mang­ler ev­nen til å bru­ke kunn­skap som grunn­lag for be­slut­nin­ger?

●● Kan­skje gjel­der det oss alle? Dess­ver­re er det slik at po­li­tis­ke be­slut­nin­ger – og even­tu­el­le mang­len­de be­slut­nin­ger – kan få sto­re konsekvenser.

Forsk­ning gir i dag et grunn­lag for å ta for­nuf­ti­ge be­slut­nin­ger som kan frem­me bed­re helse for folk flest, og bed­re livs­kva­li­tet for man­ge. Ek­semp­le­ne er ikke så vans­ke­lig å fin­ne. Røyke­lo­ven fra 2004 be­står av be­slut­nin­ger som er ba­sert på kunn­skap, blant an­net om konsekvenser for helsen vår. Helse­fare som er for­bun­det med al­ko­hol­bruk er po­li­ti­ker­ne langt mind­re vil­li­ge til å for­hol­de seg til. Det er al­vor­lig.

Den sam­funns­me­di­sins­ke forsk­nin­gen på­vi­ser hvor al­vor­lig al­ko­hol er for folke­helsen. Det er an­slått at rundt 60 syk­dom­mer kan ut­vik­les pga. al­ko­hol­bruk. Det hand­ler om hjer­te- og kar­syk­dom­mer, le­ver­syk­dom, en rek­ke for­mer for kreft, fos­ter­ska­der, høyt blod­trykk osv. Det er også slik at al­ko­hol­bruk i tid­lig al­der kan ska­de hjer­nens ut­vik­ling. Vi må ta ut­gangs­punkt i den­ne kunn­ska­pen hvis de po­li­tis­ke be­slut­nin­ge­ne skal gi øns­ke­de re­sul­ta­ter. El­ler er det slik at and­re in­ter­es­ser er vik­ti­ge­re? Det er grun­dig fors­ket på hva som øker for­bru­ket av al­ko­hol. Økt til­gjen­ge­lig­het, la­ve­re real­pri­ser, al­ko­hol­re­kla­me og øken­de grad av nor­ma­li­se­ring av al­ko­hol­bruk i fle­re so­sia­le sam­værs­for­mer er de vik­tigs­te fak­to­re­ne for økt al­ko­hol­bruk. I til­legg kom­mer fak­to­rer som et øken­de an­tall skjenke­ste­der, ut­vi­de­te skjen­ke­ti­der, Tax­free-ord­nin­gen, fro­kost-tv med vi­n­an­be­fa­lin­ger, avi­sers om­ta­le av vi­ner med ter­ning­kast osv. Når al­ko­hol­for­bru­ket øker, gjør også an­tal­let helse­ska­der det. Det­te bi­drar til et mer ne­ga­tivt sam­funns­regn­skap, der sum­men av det hele er ca. 1200 eks­tra døds­fall i Nor­ge år­lig. Med and­re ord: al­ko­hol er ikke lønn­somt.

En kunn­skaps­ba­sert folke­helse­po­li­tikk ba­se­rer seg på at po­li­ti­ker­ne be­nyt­ter seg av forsk­ning som grunn­lag for sine be­slut­nin­ger. Da kun­ne man­ge pro­ble­mer vært unn­gått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.