Havne­sam­ar­beid må ut­re­des

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er nye pre­mis­ser nå si­den for­ri­ge be­hand­ling av flyt­ting av hav­na.

●● De nye pre­mis­se­ne er: Ag­der blir ett fyl­ke, K3 er et fak­tum, det fore­lig­ger en stor­stilt ka­pa­si­tet i Strøm­s­vi­ka Havn, Eyde­havn havn er til­rette­lagt for bulk, Pa­ris­av­ta­lens for­plik­tel­ser, og sist men ikke minst er det sto­re end­rin­ger i lo­kalt og re­gio­nalt i det olje­re­la­ter­te næ­rings­liv, Elect­ric Ag­der. Lag­manns­hol­men er øns­ket til by­ut­vik­ling, sam­ti­dig er det øns­ke om en sen­trums­nær for­tet­ting in­nen 3,5 km ra­di­us. Kongs­gård, Vi­ge, Lund og Mar­vi­ka lig­ger også in­nen­for 3,5 ra­di­us og er også vel­eg­net for bo­lig­ut­vik­ling og by­ut­vik­ling. Her er mu­lig­he­te­ne man­ge. Nøk­ke­len for å for­ene det­te lig­ger i de nye ramme­be­tin­gel­se­ne.

Vi ser for oss en funk­sjons­de­ling med et re­gio­nalt og in­ter­kom­mu­nalt havne­sam­ar­beid:

●● Bulk - Eyde­havn (som al­le­re­de er stor på stein) og Man­dal (som al­le­re­de er stor på tøm­mer)

●● Rigg-opp­gra­de­ring og opp­hog­ging - Man­dal/strøm­s­vi­ka

●● Fer­ge – Kris­tian­sand (og der­med til­gang på jern­bane)

●● Con­tai­ner­havn - Vest­re Havn Kris­tian­sand (Ham­pa/kmv), og der­med re­la­tivt en­kelt med jern­bane­til­knyt­ning, og areal­be­ho­vet for selve con­tai­ner­hav­na lø­ses ved ut­fyl­ling/mas­ser fra Gart­ner­løk­ka/e 18-ut­byg­ging. ref. Kap-ar­ki­tek­ters pre­sen­ta­sjon på By­ut­vik­lings­kon­fe­ran­sen.

Sto­re pro­blem­om­rå­der kan med et slikt sam­ar­beid fin­ne sin løs­ning:

●● Lag­manns­hol­men fri­gis til by­ut­vik­ling.

●● KNAS’ ei­en­dom­mer på Kongs­gård Vi­ge kan bru­kes til by­ut­vik­ling/bo­lig.

●● Ut­dy­ping/ ters­kel­ned­spreng­ning er ikke nød­ven­dig.

●● Marint mil­jø i Top­dals­fjor­den skå­nes.

●● Rin­gåsen og Ring­knu­ten skå­nes og blir be­vart som det rike grønt­om­rå­det det er.

●● Stren­der og små­båt­tra­fikk skå­nes.

●● Støy­pro­ble­ma­tikk for bo­lig­om­rå­de­ne rundt Top­dals­fjor­den er hånd­tert.

●● Jern­bane­til­knyt­ning for con­tai­ner­hav­na lø­ses in­nen rea­lis­tis­ke tids- og res­surs­mes­si­ge ram­mer.

●● Nær­het til etab­ler­te lo­gis­tikk­om­rå­der på Lange­myr.

●● Jern­bane­trans­port kan opp­rett­hol­des uten av­brudd, som et til­bud til hav­nas størs­te kun­der nå og i frem­ti­den.

Det er hen­sikts­mes­sig med en verdi­vur­de­ring av KNAS sine tom­ter i Kongs­gård/vi­ge med tan­ke på by­dels­ut­vik­ling/bo­mil­jø­er/ ka­fe­er og and­re nær­miljø­ver­di­er. Vi ber der­for om at en funk­sjons­de­ling, med et re­gio­nalt/in­ter­kom­mu­nalt havne­sam­ar­beid ut­re­des mer al­le­re­de nå si­den pre­mis­se­ne for det­te er til ste­de. ELISABETH BRYN, sek­re­tær for «Nei til Con­tai­ner­havn Kongs­gård-vi­ge»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.