Ver­dens bes­te land

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ser i media at Nor­ge top­per elen­dig­hets­sta­ti­stik­ken i OECD.

●● Vi har et ge­ne­relt syke­fra­vær i Nor­ge på 6,8 % av ar­beids­styr­ken, der­til kom­mer 10 % i of­fent­lig sek­tor, det høy­es­te av alle OECD land. Kan­skje det var en ide og sen­ke tem­pe­ra­tu­ren i kon­to­re­ne til by­rå­kra­te­ne? Syke­lønns­sta­ti­stik­ken er egent­lig mye ver­re enn du tror for­di be­drif­te­ne be­ta­ler for de førs­te 16 da­ge­ne og i of­fent­li­ge eta­ter er det mye ver­re, skal ikke gå inn på det. Jeg vil ikke ta an­svar for even­tu­ell re­vo­lu­sjon i lan­det! Fra bo­ken «De nes­ten helt per­fek­te folk». Sann­he­ten om det nor­dis­ke mi­ra­kel, har sant å si kri­tis­ke merk­na­der til den nors­ke men­ta­li­te­ten. Er det sann­syn­lig at vi er sy­ke­re enn svens­ker, dans­ker, hol­len­de­re, tys­ke­re, ame­ri­ka­ne­re og and­re? Fak­tum er at en tre­del av alle nord­menn i ar­beids­før al­der, ikke ar­bei­der i det hele tatt, sier eks­per­ter. En mil­lion dår­lig in­te­grer­te inn­vand­re­re, som ikke læ­rer norsk fra dag en, slik at de fal­ler uten­for ar­beids­li­vet. De fles­te nye lands­menn er uten­for ar­beids­li­vet før de fyl­ler 60 år. I til­legg kom­mer tre gi­gan­tis­ke mil­li­ard reg­nin­ger. I år må sta­ten ut med 41,1 mil­li­ar­der i syke­lønn. Den må ut med 35 mil­li­ar­der i ar­beids­av­kla­rings­pen­ger. Det kos­ter å smin­ke bort ar­beids­le­dig­hets­le­dig­he­ten. Der­til må Sta­ten ut med 80 mil­li­ar­der i uføre­trygd (til 320.000) tryg­de­de. De sis­te be­lø­pe­ne fra OECD når det gjel­der kro­ner pr. 1000 inn­byg­ge­re, i so­sia­le kost­na­der. En vak­ker dag er det de unge som får svi bå­de for det­te og pen­sjo­ne­ne som går i dass! Dere unge vær på vakt!

TO­RE E. OL­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.