Spørs­mål til stor­tings­po­li­ti­ke­re

Faedrelandsvennen - - MENING - v/«nei til con­tai­ner­havn i Kongs­gård-vi­ge»

Til Kris­tian­sands øvers­te kan­di­da­ter, Stor­tings­val­get:

●● H - Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad, MDG - Bir­te Si­mon­sen, AP - Ka­ri Hen­rik­sen, FRP - The­odor Barn­don Hel­land, SP - Ole Mag­ne Om­dal, SV - Ma­li Steiro Trons­moen, KRF - To­ve Wel­le Haug­land, V - Ivar Ber­gund­hau­gen.

Vel­for­enin­ger ved Top­dals­fjor­den, Søm og Lund med sine 30.000 be­bo­ere, øns­ker å kjen­ne til de­res syn på spørs­mål rundt flyt­ting av con­tai­ner­havn til Kongs­gård-vi­ge. Le­del­sen i vår by har det sis­te året hyp­pig på­be­ropt at det er vik­tig å se på in­ter­es­se­ne til Ag­der un­der ett. Fædre­lands­ven­nen skri­ver at hav­nen i Man­dal er på vei til å bli «re­gio­nens størs­te». Og i dag le­ser vi i sam­me avis at det i na­sjo­nal trans­port­plan for 2018-2029, som Stor­tin­get har til be­hand­ling nå, er satt av 18 mil­li­ar­der kro­ner til gods­til­tak på jern­ba­nen. Å byg­ge en ny con­tai­ner­havn uten jern­bane­til­knyt­ning kan an­se­es som sam­ferd­sel i re­vers. Spørs­må­let vi der­for ber om svar fra dere på, er; 1. An­ser du at havne­ut­byg­ging i Kris­tian­sand og Man­dal er i hen­hold til for­plik­tel­se­ne om et re­gio­nalt sam­ar­beid? 2. Me­ner du at de fore­lig­gen­de pla­ne­ne om flyt­ting av con­tei­ner­hav­nen i Kris­tian­sand kun er et kom­mu­nalt an­lig­gen­de? 3. Tror du det er rea­lis­tisk at ditt par­ti vil prio­ri­te­re in­ves­te­ring på an­slags­vis 2 mil­li­ar­der kro­ner for å få jern­bane til Kongs­gårdVi­ge? 4. Sy­nes du de fore­lig­gen­de pla­ne­ne om å flyt­te con­tai­ner­ne til Kongs­gård-vi­ge har­mo­ne­rer med Kris­tian­sands in­ten­sjon om å pro­fi­le­re seg som miljø­by?

AN­NE-KRIS­TIN KRZYZOWSKI

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.