Nå mønst­rer de av på Stats­ar­ki­vet

Faedrelandsvennen - - MENING - CÆCILIE STANG

Som ar­kiv­bru­ker og kol­le­ga øns­ker jeg å tak­ke for hjelp, fag­lig støt­te og in­spi­ra­sjon gitt av de med­ar­bei­der­ne som nå slut­ter på Stats­ar­ki­vet i Kris­tian­sand.

Hvor­for trengs det å skri­ve i avi­sa om det­te? De som job­ber i stats­ar­ki­vet får mye takk­nem­lig­het og ros fra bru­ke­re. Mang en ei­en­doms­sak, er­stat­nings­sak el­ler sa­ker som gjel­der den en­kel­tes vel­ferd blir løst i møte med stats­ar­ki­vets med­ar­bei­de­re. Når en ny nabo flyt­ter gjer­det el­ler har and­re syns­punk­ter på vei­rett el­ler båt­plass enn deg, kan de an­sat­te på stats­ar­ki­vet med sin kilde­og lo­kal­kunn­skap være gode å ha. Trengs det in­for­ma­sjon til å fast­set­te pen­sjon, arve­for­hold el­ler en er­stat­nings­sak, - da er stats­ar­ki­vet godt å ha. Man­ge blir vel­dig gla­de for å få løst sli­ke flo­ker sær­lig for­di de selv, men også de som har vei­le­det dem i of­fent­lig for­valt­ning, ikke vet at sva­ret kan lig­ge i ar­ki­ve­ne. Stats­ar­ki­vet og med­ar­bei­der­ne der be­tyr mye ikke bare for den en­kel­te, men for næ­rings­liv og sam­funns­liv. Der­for øns­ker jeg å tak­ke i avi­sa. Man­ge bru­ke­re mø­ter stats­ar­ki­vet en el­ler et par vik­ti­ge gan­ger i li­vet. And­re som er in­ter­es­sert i slekt, lo­kal­his­to­rie el­ler som dri­ver his­to­rie­fag­lig forsk­ning, er av­hen­gi­ge av vei­led­ning i ar­ki­ve­ne og kilde­ma­te­ria­let i stats­ar­ki­vet.

I lø­pet av noen få år vil fem fag­li­ge an­sat­te som i en manns­al­der har vir­ket på stats­ar­ki­vet i Kris­tian­sand, ha gått av med pen­sjon. De sis­te to slut­ter i lø­pet av som­mer­en, mens enda en trap­per ned. En­kel­te av dem som har job­bet nært på ar­ki­ve­ne, har vært på stats­ar­ki­vet si­den slut­ten av 1970-tal­let. Få har et så godt kjenn­skap til skrift­lig kilde­ma­te­ria­le fra Sør­lan­det som dem. Jeg hus­ker med gle­de hvor­dan første­ar­ki­var Kåre Odd­leif Hod­ne sleit med tun­ge mønst­rings­pro­to­kol­ler opp fra ma­ga­sin­dy­pet for at jeg skul­le få stu­de­re dem. Det­te var i den ti­den lese­sa­len var oppe til langt på kveld fle­re da­ger i uka, og Hod­ne lot meg for­stå med sin tør­re hu­mor hva jeg ut­sat­te ham for. I dag er meste­par­ten av mønst­rings­pro­to­kol­le­ne di­gi­ta­li­ser­te og til­gjen­ge­li­ge på Di­gi­tal­ar­ki­vet. Hod­ne fikk ikke nyte pen­sjo­nist­til­væ­rel­sen og døde så alt for tid­lig. Men min­ne om en kunn­skaps­rik ar­ki­var og his­to­ri­ker le­ver. Det er så utro­lig man­ge gode opp­le­vel­ser som kun­ne vært nevnt, og jeg er sik­ker på at man­ge vil kun­ne skri­ve lig­nen­de takk­si­gel­ser fram i tid så len­ge vi har et stats­ar­kiv i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.