Cir­cu­set gikk i mi­nus

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORGEIR EIKELAND

Cir­cus Rav­ne­da­len gikk på «en li­ten smell», men ar­ran­gør Jan Ken­neth Tran­seth reg­ner med å ta igjen un­der­skud­det i lø­pet av som­mer­en.

– Det ser ut til at vi ry­ker på en li­ten smell, kan­skje rundt 200.000 kro­ner i mi­nus, sier Jan Ken­neth Tran­seth i mu­sikk­sel­ska­pet Dir­ty Old Town.

Ar­ran­ge­men­tet Cir­cus Rav­ne­da­len trakk lør­dag cir­ka 2500 men­nes­ker med ar­tis­ter som Sond­re Ju­stad, Xavier Rudd og Hig­ha­sa­ki­te. Sir­kus­fes­ten mar­ker­te star­ten for kon­sert­se­son­gen i Rav­ne­da­len og Café Ge­ne­ra­len. Til den­ne hå­per Tran­seth & co å trek­ke til sam­men 11.000 men­nes­ker.

– Det var smil foran sce­nen og smil bak sce­nen, og jeg er VEL­DIG for­nøyd med ar­ran­ge­men­tet. Det var ti­de­nes hyg­ge­ligs­te se­song­åp­ning, sier Tran­seth.

Litt ar­mer og bein inn­røm­mer han li­ke­vel at det var før fes­ti­va­len star­tet lør­dag. En av dem som var mest stres­sa var den inn­lei­de sir­kus­di­rek­tø­ren Tho­mas Selt­zer.

– Han kom rett fra en fest med Tur­bone­ger i Frank­ri­ke, og på vei­en opp had­de sir­kus­di­rek­tør­ko­sty­met blitt borte på fly­et. Jeg måt­te set­te meg ned med ei øl sam­men med ham, og det hjalp. «Men har ikke du en fes­ti­val å ar­ran­ge­re?! Hvor­dan kan DU være så ro­lig», spur­te han. Da svar­te jeg bare at «Men æ’ æ’ jo sør­len­ding,» ler Tran­seth.

Opp­rin­ne­lig had­de han bud­sjet­tert med 2,6 mil­lio­ner i ut­gif­ter, der­av 1,5 mil­lio­ner til ar­tist­ho­no­ra­rer.

– Vi fikk ned ho­no­ra­re­ne til 1,1 mil­lio­ner, blant an­net for­di vi har gode sam­ar­beids­av­ta­ler. Vi fikk sen­ket ut­gif­te­ne til rundt 2,2 mil­lio­ner kro­ner, selv om jeg har igjen å ta ei run­de med le­ve­ran­dø­re­ne, sier Tran­seth.

FOTO: KAMILLA TELLEFSEN

Cir­cus Rav­ne­da­len trakk 2500 men­nes­ker sist lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.