Tor Lin­ge Tønne­sen til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - CECI­LIE BJERKE SKJØMMING, Le­der Ag­der Ar­ki­tekt­for­ening Plan- og byg­nings­sjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne

●● Det er med stor sorg vi har mot­tatt bud­ska­pet om at vår ar­ki­tekt­kol­le­ga Tor Lin­ge Tønne­sen døde 03.juni 2017. Han ble 59 år.

Tor Lin­ge Tønne­sen ble ut­dan­net si­vil­ar­ki­tekt ved Oslo Ar­ki­tekt­høy­sko­le i 1984.Si­den har han hatt en me­get inn­holds­rik, va­riert og bred yr­kes­er­fa­ring, ho­ved­sa­ke­lig her på Sør­lan­det. Hans førs­te jobb var for Kris­tian­sand Bygg­mes­ter­for­ening, men al­le­re­de i 1986 star­tet han opp egen prak­sis sam­men med sin kol­le­ga, i Øs­te­rud & Lin­ge Tøn­nes­sen Arkitekter (1986-90). Etter det­te ble han an­satt som kon­ser­va­tor og ar­ki­tekt hos Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren, før han igjen star­tet eget fir­ma Strek arkitekter. En pe­rio­de job­bet han også som gruppe­le­der og ar­ki­tekt i As­plan Viak. Si­den 2002 har han dre­vet Strek arkitekter sam­men med sin kone, Hil­de An­der­sen.

Ar­ki­tekt­fag­lig spen­te han over man­ge om­rå­der, men med en spe­si­ell kom­pe­tan­se in­nen bo­lig­byg­ging og kul­tur­minne­vern.

Gjen­nom sitt yrke har han satt vik­ti­ge og va­ri­ge preg på Kris­tian­sand og Sør­lan­det. Han har nyt stor an­er­kjen­nel­se og re­spekt bå­de blant opp­drags­gi­ve­re, sam­ar­beids­part­ne­re og ar­ki­tekt­kol­le­ga­er.

Pro­sjek­t­ek­semp­ler som står ty­de­lig og godt frem er; fle­re by­går­der i Mur­byen, som Øst­re Strand­gate 21a og i Kon­gens­gate 63, som er til­pas­set verne­ver­di­ge bygg på beg­ge si­der; Bo­lig- og næ­rings­byg­get midt i Lil­le­sands havn, Strand­gata 12; fle­re mo­der­ne ene­bo­li­ger i Rome­vei­en, Kris­tian­sand og på Skins­nes i Man­dal; om­byg­ging av den spe­si­elt verne­ver­di­ge mur­hu­set i Kirke­gata 1, samt sik­ring og re­no­ve­ring av be­byg­gel­sen på Bragd­øya.

I 2014 mot­tok han Kris­tian­sand bygge­fo­rums Bygge­pris for Verf­tet, i Ny Hel­le­sund. En fre­det ut­havn som del­vis ble trans­for­mert og del­vis også fikk helt ny be­byg­gel­se til­ført. Jury­en la spe­si­elt vekt på hvor­dan ny bruk til­pas­set seg ste­dets iden­ti­tet og den ar­ki­tek­to­nisk og bygg­tek­nisk kva­li­tet på ny­byg­ge­ne. I til­legg ble det gode sam­ar­bei­det frem­he­vet mel­lom ar­ki­tekt, bygg­her­re, myn­dig­he­ter og and­re pro­sjekt­del­ta­ge­re.

Nett­opp Tor Lin­ges evne til å leg­ge til ret­te for gode sam­ar­beid, med sitt smit­ten­de hu­mør og fag­li­ge en­ga­sje­ment, er noe alle som har møtt ham hus­ker. Smi­let og var­men han na­tur­lig had­de, sit­ter igjen.

Våre tan­ker går til hans nær­mes­te fa­mi­lie og ven­ner.

VENKE MOE,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.