25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. JUNI 1992

●● Na­bo­er i Slett­heia går nå sam­men om å pas­se på hver­and­re etter at Ak­sjon Nabo­hjelp er star­tet i or­ga­ni­ser­te for­mer. – I vårt nabo­lag er vi på vakt, sier be­boer­ne i Ned­re Slett­heia til even­tu­el­le inn­brudds­ty­ver. For nå har de vel 100 hus­stan­de­ne i om­rå­det gått sam­me om å pas­se bed­re på hver­and­re. Tors­dag var re­pre­sen­tan­ter fra Kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de råd og Norsk Bygg­forsk­nings­in­sti­tutt på plass i Kris­tian­sand for å se hvor­dan be­boer­ne i Slett­heia har klart å or­ga­ni­se­re nabo­hjel­pen. De me­ner at mo­del­len fra Kris­tian­sand snart vil bli inn­ført i nabo­lag over hele lan­det. – Et me­get bra til­tak som helt sik­kert vi­ker kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de, sier Bet­ty LindL i Kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de Råd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.