Traj­ko­vić er Fl­øys første­valg

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Fløy hå­per å ha ny tre­ner på plass før hel­ga.

Ni­ko­la Traj­ko­vic er Fl­øys første­valg til å er­stat­te Mat­tias An­ders­son. Det be­kref­ter sports­lig le­der Bård Ge­org Karlsen i Fløy, over­for Fædre­lands­ven­nen.

An­ders­son ble man­dag be­kref­tet som Aren­dal Fot­balls nye ho­ved­tre­ner.

– Det stem­mer at han er vårt første­valg. Så hand­ler det om å få ar­beids­til­la­tel­se og and­re prak­tis­ke ting på plass, sier Karlsen.

– Når hå­per dere å ha han klar?

– Så fort som mu­lig. Vi sat­ser på at det er på plass før hel­ga, sier Karlsen.

TV 2 meld­te man­dag kveld at mye ty­det på at ser­be­ren over­tar 3. di­vi­sjons­klub­ben.

Traj­ko­vic kom til Fløy som as­sis­tent un­der Mat­tias An­ders­son i fjor som­mer. Noen må­ne­der etter kom kjæ­res­ten Katri­ne Lun­de flyt­ten­de til Kris­tian­sand, for å spil­le for Vi­pers. Traj­ko­vic har en dat­ter sam­men med keepe­ren.

I au­gust måt­te dog ser­be­ren rei­se hjem, da han ikke had­de fått opp­holds­til­la­tel­se i Nor­ge. Nå hå­per Fløy å få det på plass, slik at 36-årin­gen kan lede la­get mot FK Tøns­berg kom­men­de helg.

Traj­ko­vic har selv en spille­kar­rie­re bak seg. Han har blant an­net 39 kam­per for Røde Stjer­ne Be­o­grad, og har to A-lands­kam­per for Ser­bia og Mon­te­ne­gro, tilbake i 2005.

– Jeg har trent Rost­ovs U21lag, og hå­per med min er­fa­ring som bå­de tre­ner og spil­ler at jeg kan bi­dra med noe, sa Traj­ko­vic til Fædre­lands­ven­nen da han ble klar for Fløy i fjor som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.