Bas­ket for 700 spil­le­re og le­de­re i Pi­ra­tes Cup

Faedrelandsvennen - - SPORT - FINN HA­RALD RØED, NBBF Re­gion Sør

De to førs­te hel­ge­ne i juni fant rundt 700 spil­le­re og le­de­re vei­en til Kris­tian­sand og Pi­ra­tes Cup, en av Nor­ges størs­te tur­ne­rin­ger i bas­ket­ball.

Tur­ne­rin­gen ble som tid­li­ge­re år spilt over to hel­ger. Førs­te hel­gen møt­tes barn og ung­dom i klas­se­ne U10 til U19, mens and­re hel­gen var for se­nior­lag. Tekst og bil­der fra den vel­lyk­ke­de junior­hel­gen kan du lese om i en an­nen ar­tik­kel i Lo­kal­s­por­ten. Un­der beg­ge hel­ge­ne ble det mot­tatt til­bake­mel­din­ger fra del­ta­ke­re om at det­te var den best ar­ran­ger­te Pi- ra­tes Cup de had­de vært med på.

Se­nior­hel­gen har de sis­te åre­ne vært en sam­ling for og so­si­al se­song­av­slut­ning for bas­ket­ball­spil­le­re fra hele Sør-nor­ge. Fle­re av la­ge­ne er sam­men­satt av spil­le­re fra uli­ke klub­ber. Dis­se er ofte venne­lag som rei­ser på en helge­tur til Kris­tian­sand for det so­sia­le, sam­ti­dig som de kan spil­le bas­ket­ball tre da­ger på rad. And­re lag kom­mer for først og fremst for å spil­le og kon­kur­re­re i en bas­ket­ball­tur­ne­ring.

I år del­tok Kris­tian­sand Pi­ra­tes med tre se­nior­lag, der to av dem be­stod av spil­le­re som van­lig­vis ikke spil­ler kam­per sam­men, Pi­ra­tes Young og Pi­ra­tes Old. In­gen av klub­bens lag kom vi­de­re til slutt­spil­let, men all ære til de man­ge av spil­ler­ne som gjor­de en minst like stor inn­sats på dug­nads­si­den. Uten dem had­de det vært vans­ke­lig, om ikke umu­lig, å ar­ran­ge­re et så stort ar­ran­ge­ment over to hel­ger.

Årets fi­na­ler ble spilt søn­dag etter­mid­dag, etter gruppe­spill på fre­dag og lør­dag. Dame­fi­na­len ble vun­net av IL Ex­press fra Grim­stad med 24-16 mot VIF Vå­ler­en­ga. TNT Tow­ers fra Tøns­berg vant en mer jevn­spilt herre­fi­na­le 36-31 mot Oslo Kings. Alle kampre­sul­ta­ter og ta­bel­ler fra beg­ge tur­ne­rings­hel­ge­ne fin­ner du på www.pi­rates­cup.no.

FOTO: FINN HA­RALD RØED

IL Ex­press fra Grim­stad vant fi­na­len for da­mer med 24-16 mot VIF Vå­ler­en­ga. Der­med sør­get de for at gull­me­dal­je­ne i dame­klas­sen ble væ­ren­de på Sør­lan­det. Fra ven­st­re: Char­lot­te Rie­ber-mohn, Vig­dis Lin­nea Os­mund­sen, Si­ri An­der­sen, El­len Skjøns­fjell, Kris­ti­ne Wi­kan­der og Vi­be­ke Svan­te­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.