Slik blir det nye mu­se­et

Jury­en var ikke i tvil: He­len & Hard teg­net det de­si­dert bes­te for­sla­get til nytt mu­se­ums­bygg på Od­der­øya. Men ar­ki­tek­te­ne slet hardt for å kom­me fram til «Na­vet» som nå blir Vest-ag­der-mu­se­ets nye stolt­het.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Vil kos­te opp mot 200 mil­lio­ner. Ar­ki­tekt­kon­to­ret He­len & Hard vant kam­pen om å ska­pe det nye mu­se­et i Node­vi­ga i Kris­tian­sand. Byg­get vil stå fer­dig tid­ligst i 2021.

– Det var vel­dig rø­ren­de å høre jury­ens kon­klu­sjon, for det­te var et vir­ke­lig ut­ford­ren­de pro­sjekt. Vi føl­te på et tids­punkt at vi satt med en gor­disk knu­te i hen­de­ne som var umu­lig å løse og måt­te rei­se ned og se på tom­ta en gang til. Men nå gle­der vi oss van­vit­tig til å være med å rea­li­se­re det!

Det sa ar­ki­tekt Siv Helene Stan- ge­land i det Stav­an­ger-ba­ser­te ar­ki­tekt­kon­to­ret He­len & Hard da de tirs­dag ble er­klært som vin­ne­re av kon­kur­ran­sen om å ska­pe et nytt for­mid­lings­bygg for Vest-ag­der-mu­se­et i Node­vi­ga.

Til Fædre­lands­ven­nen for­tel­ler Stange­land at den gor­dis­ke knu­ten be­sto i å til­freds­stil­le mu­se­ets man­ge funk­sjons­krav sam­ti­dig som man iva­re­tok na­tu­ren og det his­to­ris­ke mil­jø­et – og skap­te god ar­ki­tek­tur.

– Det var en kjempe­ut­ford­ring, og vi ble skik­ke­lig tes­tet. Men vi tri­ves med å bli satt på prø­ve, og jeg tror vi fikk et godt grep til slutt, sier hun.

BÅTHALLEN

Gre­pet som fikk det hele til å løs­ne, var å ska­pe en stor, or­ga­nisk for­met båt­hall som er til­gjen­ge­lig fra alle kan­ter i mu­se­et:

– Vi trek­ker byg­get så langt inn i fjel­let vi kla­rer, og leg­ger båthallen som et stort sen­tralt rom. Fjel­let kom­mer for øv­rig til syne i båthallen, og blir en del av opp­le­vel­sen, for­tel­ler hun.

Og opp­le­vel­ser på Sør­lan­det har hun skapt før, for Siv He­len Stange­land var også in­volvert i He­len & Hards pris­be­løn­te bi­blio­tek i Vennesla, samt kul­tur­sen­te­ret Spi­ra i Flekke­fjord.

Tre og glass blir ho­ved­ma­te­ria­le­ne på Od­der­øya, og noen fel­les­trekk med Ven­ne­slas stolt­het kan kan­skje spo­res:

– Tre­ar­ki­tek­tur som er or­ga­nisk er jo litt av sig­na­tu­ren til ar­ki­tekt­kon­to­ret vårt. Men vi job­ber all­tid stedspe­si­fikt, og sy­nes det er vel­dig gøy å ska­pe of­fent­li­ge rom som er gode for pub­li­kum og byen, sier hun.

UTEROM På TA­KET

I Node­vi­ga ska­per de også en stor plass foran mu­se­et, og en slipp fra båthallen ut i van­net. Pub­li­kum kan i til­legg be­ve­ge seg fritt bå­de på ta­ket og bak tre­spi­le­ne langs fa­sa­den i and­re eta­sje.

Hele 51 ar­ki­tekt­kon­to­rer fra inn- og ut­land søk­te om å få teg­ne det nye mu­se­et, men bare fem ble pluk­ket ut til å kjem­pe om sei- eren.

I til­legg til det Stav­an­ger-ba­ser­te fir­ma­et He­len & Hard, var det de to nors­ke kon­to­re­ne Rei­ulf Ram­stad Arkitekter og Trans­bor­der, pluss fins­ke La­h­del­ma & Mahlamäki Ab og dans­ke BIG i sam­ar­beid med nors­ke Ele­ment Arkitekter.

Jury­en, un­der le­del­se av fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man (H), har ar­bei­det uten å vite hvil­ke arkitekter som står bak de en­kel­te for­sla­ge­ne. Der­for viss­te de ikke at de ved å vel­ge «Na­vet», også valg­te et ar­ki­tekt­kon­tor som er i ferd med å set­te so­li­de av­trykk på det sør­lands­ke kul­tur­kar­tet.

– Vi tri­ves godt med pro­sjek­ter på Sør­lan­det, smi­ler Stange­land.

STAS FOR ORD­FØ­RE­REN

– Det er utro­lig stas for meg som

ord­fø­rer i Kris­tian­sand å få et bygg som er teg­net av de sam­me ar­ki­tek­te­ne som la­get bi­blio­te­ket i Vennesla, fast­slo jury­med­lem Ha­rald Fur­re i sin tale til vin­ner­ne i mu­se­ums­hav­na i Node­vi­ga.

– Od­der­øya er nå i ferd med å be­fes­te sin po­si­sjon som for­mid­ler av kunst, kul­tur og opp­le­vel­ser. Det er ikke len­ge si­den vi kå­ret en vin­ner av ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen for Kunst­si­lo­en, og jeg hå­per nå på bra frem­drift i beg­ge pro­sjek­ter. Da vil vi i frem­ti­den også få et fan­tas­tisk sam­spill med Kil­den og den nye kul­tur­sko­len, sa han.

HÅ­PER På PEN­GER I 2019

Vest-ag­der-mu­se­ets nye for­mid­lings­bygg skal vise Kris­tian­sands his­to­rie med sær­lig vekt på det ma­ri­ti­me. Sam­ti­dig skal det fun- ge­re som et nav for de øv­ri­ge mu­se­ene i re­gio­nen. Det er an­slått å kos­te mel­lom 150 og 200 mil­lio­ner kro­ner, og ut­gif­te­ne må for­de­les mel­lom stat, fyl­kes­kom­mu­ne og kom­mu­ne.

Styre­le­der To­ril Run­den reg­ner med at det kan rea­li­se­res i lø­pet av fem år:

– Vi er godt i gang med å sel­ge det inn bå­de na­sjo­nalt, re­gio­nalt og lo­kalt. Nå går vi i gang med for­pro­sjek­tet for å få en mer ek­sakt kost­nads­ram­me. Den hå­per jeg er klar i 2018, slik at vi kan søke om mid­ler til opp­start på stats­bud­sjet­tet i 2019. Da bør det kun­ne stå fer­dig i 2021, sier hun.

FOTO: HE­LEN & HARD

Slik øns­ker ar­ki­tekt­fir­ma­et He­len & Hard at Vest-ag­der-mu­se­ets nye for­mid­lings­bygg skal se ut. «Na­vet» plas­se­res in­nerst i Node­vi­ga mel­lom La­sa­rett­høy­den og Kom­man­dant­bo­li­gen, neden­for Sala­man­der­dam­men.

FOTO: JA­COB BUCHARD

– Vi føl­te vi satt med en gor­disk knu­te som var umu­lig å løse, sa ar­ki­tekt Siv Helene Stange­land.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Gla­de vin­ne­re på plass i Node­vi­ga. Fra v. land­skaps­ar­ki­tekt Im­ke Wo­ja­now­ski fra Brands­berg - Dahls ar­ki­tekt­kon­tor, og tre av ar­ki­tek­te­ne fra He­len & Hard: Ran­di Au­gen­stein, Kjer­sti Mon­sen og Siv Helene Stange­land.

ILL: HE­LEN & HARD

Tre er do­mi­ne­ren­de ma­te­ria­le bå­de in­ne og ute, og stei­nen som må spren­ges ut i fjel­let er tenkt brukt som hel­ler in­ne i byg­get.

ILL: HE­LEN & HARD

Slik ser det ut in­ne i foa­je­en med ut­sikt ut mot Node­vi­ga og byen.

ILL: HE­LEN & HARD

Båthallen har en tak­høy­de på opp til 16 me­ter og er plas­sert midt i mu­se­et med ram­pe ut mot havne­bas­sen­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.