Vil ikke kal­le ord­fø­re­ren for ord­fø­rer

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

Frp-le­der Chris­ti­an Eike­land nek­ter å kal­le Søg­ne-ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) for ord­fø­rer i kom­mu­na­le mø­ter.

Chris­ti­an Eike­land, gruppe­le­der for Frp i Søg­ne, nek­ter å kal­le ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) for ord­fø­rer.

– Jeg har be­stemt meg for en pe­rio­de frem­over å ti­tu­le­re hen­ne som møte­le­der. Det er en kon­se­kvens av kom­mune­sty­ret i slut­ten av mai, hvor hun ikke opp­tråd­te som ord­fø­rer, sier Chris­ti­an Eike­land (Frp).

I de­batt­inn­leg­get «Ukul­tur i Søg­ne» skri­ver Tor Stå­le Staa­le­sen om blant and­re Eike­lands opp­tre­den i sis­te kom­mune­styre­møte.

I kom­mune­sty­ret 24. mai del­te ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) ut et no­tat om ord­fø­re­rens rol­le i den vars­le­de retts­sa­ken fra Pa­rat, og spur­te for­sam­lin­gen til råds om hvem hun bur­de de­le­ge­re rol­len som kom­mu­nens parts­re­pre­sen­tant til.

KOM­MU­NENS BES­TE

Hil­de opp­lys­te også at hun kom­mer til å vit­ne mot kom­mu­nen i retts­sa­ken. I etter­kant av mø­tet opp­ford­ret Frp-re­pre­sen­tant Bernt Lud­vig Da­land ord­fø­re­ren om å søke per­mi­sjon.

Eike­land er i lik­het med Da­land sterkt kri­tisk til Astrid Hil­de.

– Kom­mune­sty­ret ble tatt på sen­ga av no­ta­tet. For meg var det et for­søk på å kup­pe kom­mune­sty­ret og fra­si seg sitt an­svar i retts­sa­ken. Må­ten det skjed­de på, eg­ner seg ikke for en ord­fø­rer, sier Eike­land, som fun­ge­rer som gruppe­le­der for Frp i Søg­ne.

– Jeg øns­ker en ord­fø­rer som job­ber for kom­mu­nens bes­te. Jeg skal gle­de­lig ti­tu­le­re hen­ne som ord­fø­rer igjen, men hun må gjø­re seg til­li­ten min ver­dig, sier Eike­land.

KOMMENTERTE KNAPPER

Fra ta­ler­sto­len i kom­mune­sty­ret man­dag star­tet Eike­land et inn­legg slik:

«Ja, ord­fø­rer, nes­te gang, møte­le­der, nes­te gang tror jeg at jeg må ha to hen­der i væ­ret. Det er ikke så lett å re­gist­re­re Eike­land når han teg­ner seg. Den­ne gan­ga så holdt du på å knep­pe knap­pe­ne i jak­ka di.»

– Det skjer så ofte at når jeg teg­ner meg, så nik­ker hun til meg, og så vi­ser det seg at hun ikke har no­tert meg ned li­ke­vel. Når det skjer gjen­tat­te gan­ger at en blir forbi­gått, så blir en litt for­tvi­let. Den kom­men­ta­ren var et ut­trykk for den for­tvi­lel­sen. Noe mer enn det var det ikke, sier Eike­land.

Astrid Hil­de sier hun be­kla­ger at hun ikke så teg­net fra Eike­land.

– Det var dumt av meg. Han sit­ter bak en høy mann med høy sveis, men jeg bur­de selv­sagt sett ham før, og be­kla­ger at jeg ikke gjor­de det, sier hun.

– Fø­ler du deg mob­bet av den kom­men­ta­ren?

– Han sier det han øns­ker å si, det end­rer ikke må­ten jeg ser på ham, og jeg hol­der det ikke mot ham, sier Astrid Hil­de.

– Hvor­dan opp­le­ver du at Eike­land kon­se­kvent ti­tu­le­rer deg som møte­le­der og ikke ord­fø­rer?

– Jeg re­gist­re­rer at det har vært en end­ring, det får stå for hans reg­ning. Jeg har stor re­spekt for Chris­ti­an Eike­land, både som per­son og som en dyk­tig po­li­ti­ker, sier Hil­de.

Bjørn Ege­li, gruppe­le­der for Ap i Søg­ne, sier han rea­ger­te på Eike­lands bruk av or­det møte­le­der i ste­det for ord­fø­rer.

– UHØRT

– For å si det på sør­landsk vis: Æ kan’ke si at æ liær de’. For meg vil­le det være uhørt å opp­fø­re meg sånn i et kom­mune­sty­re, sier Ege­li, og leg­ger til at Eike­land får stå for det val­get han har gjort.

– Det er litt pus­sig at han ikke kan ti­tu­le­re hen­ne som ord­fø­rer, når vi er på sam­me lag, og ut­gjør et fler­tall sam­men, me­ner Ege­li.

Frp og Ar­bei­der­par­ti­et har hatt et valg­tek­nisk sam­ar­beid om po­li­tis­ke sa­ker si­den val­get i 2015, da Astrid Hil­de ble ord­fø­rer og Egel Ter­kel­sen vara­ord­fø­rer.

Ny­lig send­te Ter­kel­sen en epost til Astrid Hil­de hvor han ba om et møte om sam­ar­bei­det frem­over.

– Det er for å set­te oss ned og snak­ke sam­men. Det er in­gen dra­ma­tikk i det, selv om vi er ueni­ge om en­kel­te ting po­li­tisk, sier Ter­kel­sen, som ikke vil kom­men­te­re Eike­lands ti­tu­le­ring av ord­fø­re­ren. Selv åp­ner han sine inn­legg med «takk».

– Det me­ner jeg er en fin og høf­lig måte å inn­le­de på, sier Ter­kel­sen.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Chris­ti­an Eike­land (Frp) er den and­re fra Søg­ne-par­ti­et som går ut med sterk kri­tikk av ord­fø­rer Astrid Hil­de i Ar­bei­der­par­ti­et, som de har et po­li­tisk sam­ar­beid med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.