Frp-brå­ket fort­set­ter med full styr­ke

Aren­dal Frp ble tirs­dag kveld satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon av fyl­kes­sty­ret, men nek­ter å ta kon­se­kven­sen av ved­ta­ket.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Aren­dal Frp er satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon av fyl­kes­sty­ret, og Ter­je Stalle­land fra Grim­stad har meldt seg ut av par­ti­et. Brå­ket i Aust-ag­der Frp er ikke over.

– Ved­ta­ket er tatt ut av løse luf­ten, og det fin­nes ikke noe grunn­lag for å set­te oss un­der ad­mi­ni­stra­sjon. Nå må fyl­kes­sty­ret jag­gu meg lese ved­tek­te­ne, sier Bjør­nar Solvei til Fædre­lands­ven­nen.

– Det er fyl­kes­sty­ret som bur­de set­tes un­der ad­mi­ni­stra­sjon. De øde­leg­ger jo hele par­ti­et, tord­ner han.

Solvei er le­der av Aren­dal Frp, og fort­set­ter som før:

– Vi skal ha styre­møte i kveld som plan­lagt, sier han.

– Sty­ret i Aren­dal Frp har in­gen ved­taks­myn­dig­het len­ger. Alt som an­går Aren­dal Frp må ved­tas av fyl­kes­sty­ret, opp­ly­ser råd­gi­ver for Ag­der-fyl­ke­ne i Frp sen­tralt, Chris­ti­an Da­ni­el­sen.

TAR STYRINGEN

For fyl­kes­sty­ret i Aust-ag­der Frp har over­tatt kon­trol­len:

– Fyl­kes­sty­ret tar over styringen i lo­kal­la­get i Aren­dal, og slik blir det fram til Aren­dal Frp vel­ger nytt sty­re på sitt or­di­næ­re års­møte til høs­ten.

Det sier or­ga­ni­sa­to­risk nest­le­der i Aust-ag­der Frp, Odd Gun­nar Tveit, til Fædre­lands­ven­nen.

– Det be­tyr at de ikke len­ger får til­gang til in­for­ma­sjon, sier han.

Den dra­ma­tis­ke be­slut­nin­gen ble fat­tet tirs­dag kveld, og Tveit sier si­tua­sjo­nen i Aren­dal ble uhold­bar:

– Vi får ikke svar på hen­ven­del­ser, og ikke gjør de noe hel­ler, for­kla­rer han.

Det sto­re spørs­må­let de ikke får svar på, er om lo­kal­la­get vil dri­ve valg­kamp for Ås­hild Bruun-gun­der­sen.

– Det er fle­re som har gitt ut­trykk for at de ikke vil dri­ve valg­kamp for Ås­hild, sier Tveit.

BITTER KAMP

Bruun-gun­der­sen er to gan­ger no­mi­nert til første­plass på stor­tings­lis­ten etter en bitter strid med sit­ten­de re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen. Beg­ge de to po­li­ti­ker­ne til­hø­rer Aren­dals-par­ti­et.

Tre da­ger etter det førs­te no­mi­na­sjons­mø­tet i de­sem­ber stem­te Bruun-gun­der­sen ja til ett Ag­der i fyl­kes­tin­get. Det ut­løs­te en vold­som kon­flikt som end­te med et nytt no­mi­na­sjons­møte i fe­bru­ar der Bruun-gun­der­sen nok en gang fikk første­plas­sen etter at God­ske­sen trakk seg ved møte- start.

Stri­den har sy­det og kokt i seks må­ne­der med en skur av hate­ful­le yt­rin­ger og eks­klu­sjons­krav.

Odd Gun­nar Tveit fra Bir­ke­nes var en av God­ske­sens støtte­spil­le­re, og nå sier han det­te om si­tua­sjo­nen i Aren­dal:

– Jeg sy­nes det er helt for­fer­de­lig. Jeg trod­de det­te had­de roet seg, det har det jo gjort alle and­re plas­ser.

Bjør­nar Solvei sier det­te:

– Det er in­gen i Aren­dal Frp som har sagt nei til å dri­ve valg­kamp. På et dia­log­møte vi had­de med fyl­kes­sty­ret for to må­ne­der si­den kom det spørs­mål fra sa­len om det vil­le få kon­se­kven­ser ikke å dri­ve valg­kamp, og da var sva­ret nei, sier han.

«EIER» LO­KAL­LA­GET

Aren­dal Frp er fyl­kes­par­ti­ets størs­te lo­kal­lag. To­talt har AustAg­der Frp om lag 420 med­lem­mer, og Aren­dal had­de da brå­ket star­tet 186 be­ta­len­de med­lem- mer. Nå er tal­let 50.

Råd­gi­ver Chris­ti­an Da­ni­el­sen sier fyl­kesty­ret har full an­led­ning til å over­ta kon­trol­len av et lo­kal­lag:

– Alle or­ga­ni­sa­sjo­ner har et over­ord­nings­prin­sipp med et hie­rar­ki der no­en sva­rer til no­en and­re. I Frp er sen­tral­sty­ret øvers­te le­del­se, så føl­ger fyl­kes­sty­rer og lo­kal­sty­rer. Det er i prin­sip­pet fyl­kes­sty­ret som «eier» lo­kal­la­get, sier han.

Han var selv til ste­de på fyl­kes­styre­mø­tet tirs­dag kveld der Aren­dals-par­ti­et ble satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon:

– Det er ikke snakk om at man øns­ker å bli kvitt no­en per­soner. Det­te hand­ler om at fyl­kes­sty­ret øns­ker å ha litt kon­troll på pro­ses­sen fram mot valg­kam­pen, sier han.

ARKIVFOTO: ROALD ANKERSEN

Bjør­nar Solvei, le­der av Aren­dal Frp, er ikke for­nøyd med par­ti­ets hånd­te­ring av kon­flik­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.