– Hand­ler om å end­re va­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

●● – Per­son­lig tror jeg at det­te hand­ler om å jus­te­re våre inn­ar­bei­de­de va­ner til å ten­ke par­ke­rings­hus i ste­det for gate når man skal par­ke­re, sier dag­lig le­der Ha­rald An­der­sen i Kvad­ra­tur­for­enin­gen.

De støt­ter p-av­gift etter klok­ka 17 for å hind­re at be­bo­ere par­ke­rer gra­tis på by­ens bes­te plas­ser det mes­te av døg­net.

– Han­dels­stan­den er opp­tatt av at det skal være en­kelt og funk­sjo­nelt for våre kun­der som vel­ger å be­nyt­te bil til sen­trum. Det hjel­per ikke med gra­tis par­ke­rings­plas­ser langs gate­net­tet hvis det vi­ser seg at alle plas­se­ne er opp- tatt og bru­kes til helt and­re for­mål enn han­del, på­pe­ker An­der­sen.

Han me­ner gra­tis par­ke­ring i of­fent­li­ge p-hus etter klok­ka 17 sik­rer kun­de­ne et godt og trygt tilbud, sam­ti­dig som ga­te­ne fri­gjø­res for by­liv og han­del.

– In­gen li­ker å se på par­ker­te bi­ler langs en vei. Vi vil ha liv og triv­sel i ga­te­ne våre. Hvis fle­re av oss kla­rer å ten­ke på par­ke­rings­hus så vil det­te til­ta­ket gag­ne de al­ler fles­te. Her tror jeg også Kris­tian­sand Par­ke­ring kan bli enda flin­ke­re til å syn­lig­gjø­re til­bu­det av par­ke­rings­hus som fin­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.