Plan­leg­ger folke­fest på Tor­vet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Kris­tian­sand kom­mu­ne bru­ker 700.000 kr for å ta Tor­vet til­ba­ke etter to år med byg­ging.

Det er plan­lagt tre ar­ran­ge­men­ter på Tor­vet fra au­gust til sep­tem­ber. Det førs­te blir ar­ran­gert 16. au­gust.

– Når vi nes­te fre­dag of­fent­lig­gjør hva det­te er, kom­mer dere til å si wow. Det er jeg sik­ker på, sa kom­mu­nens ar­ran­ge­ments­an­svar­lig To­re Løv­land i et for­mann­skaps­møte i Kris­tian­sand på ons­dag.

Det­te vil kos­te 400.000 til sam­men og kom­mu­nen bi­drar med 200.000.

– Det er folke­fest som går over hele da­gen og som skal in­volve­re alle al­ders­grup­per, sa Løv­land.

Til høs­ten skal også Dark Sea­son leg­ge sitt ho­ved­ar­ran­ge­ment til Tor­vet. Da set­ter de opp et stort telt her.

Når det nær­mer seg jul, får Tor­vet ny is­bane. I den for­bin­del­se er pla­nen å flyt­te jule­mar­ke­det til Øv­re Torv. Det har tid­li­ge­re lagt på Ned­re Torv.

Tor­vet blir nå til­bake­ført etter to års bygge­ak­ti­vi­tet. Pla­nen er at selve par­ke­rings­hu­set skal åpne i slut­ten av juni.

Kris­tian­sand kom­mu­ne bru­ker til sam­men 700.000 kro­ner på de tre ar­ran­ge­men­te­ne.

FOTO: KJETIL REITE

To­re Løv­land, ar­ran­ge­ments­an­svar­lig i Kris­tian­sand kom­mu­ne, ori­en­ter­te ons­dag om de tre ar­ran­ge­men­te­ne som skal være på Tor­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.