Stalle­land or­ker ikke mer bråk – mel­der seg ut av par­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen har krevd Grim­stad-po­li­ti­ker Ter­je Stalle­land eks­klu­dert fra Frp. Ons­dag meld­te han seg selv ut av par­ti­et.

– Jeg opp­fat­ter det slik at Stalle­land hel­ler vil fort­set­te med å job­be med po­li­tis­ke sa­ker i Grim­stad enn å del­ta i en kon­flikt som til­syne­la­ten­de ald­ri tar slutt.

Det sier le­de­ren av Frps or­ga­ni­sa­sjons­ut­valg, Hel­ge André Njå­stad, til Fædre­lands­ven­nen. Det er or­ga­ni­sa­sjons­ut­val­get som hånd­te­rer kon­flikt­sa­ker, og kri­gen i Aust-ag­der Frp har nå re­sul­tert i en ny ut­mel­del­se.

Stalle­land, som fyl­ler 51 år tors- dag, har vært gruppe­le­der for Frp i kom­mune­sty­ret i Grim­stad, og fort­set­ter nå som uav­hen­gig re­pre­sen­tant:

«Det har over leng­re tid vært et høyt kon­flikt­nivå i Aust-ag­der Frp, og det er kom­met til et punkt der det opp­le­ves som en be­last­ning for meg og for par­ti­et. Med håp om at det­te kan bi­dra til å ska­pe ro, har jeg i dag meldt meg ut.

Jeg fort­set­ter i mine folke­valg­te verv som uav­hen­gig, og vil drøf­te med kom­mune­styre­grup­pen i Grim­stad hvor­dan vi lø­ser det­te frem­over. Der er det in­gen kon­flik­ter el­ler po­li­tis­ke uenig­he­ter, og jeg er frem­de­les valgt inn på sam­me pro­gram.

For øv­rig har jeg in­gen fle­re kom­men­ta­rer.»

Det skri­ver Ter­je Stalle­land i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

Stalle­land har vært Frp-po­li­ti­ker i to om­gan­ger, og har i sis­te run­de vært parti­med­lem si­den 2002.

Både Fro­land Frp, stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen, samt le­de­ren av Aren­dal Frp, Bjør­nar Solvei, har krevd Stalle­land eks­klu­dert som føl­ge av ut­ta­lel­ser som har falt i den vold­som­me in­ter­ne stri­den i fyl­kes­par­ti­et.

ARKIVFOTO

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen (til v.) og Ter­je Stalle­land fo­to­gra­fert i tid­li­ge­re ti­ders venn­lig kappe­strid. Nå er det blo­dig al­vor, og Stalle­land har meldt seg ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.