Vil til­by ben­ker med gra­tis in­ter­nett

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Vara­ord­fø­rer Jørgen Kristiansen me­ner Kris­tian­sand bør an­skaf­fe sitte­ben­ker med tråd­løst in­ter­nett og la­ding for mo­bil­te­le­fo­ner.

Ben­ke­ne for­sy­nes med strøm via sol­cel­ler.

– Vi har ikke wi­fi-dek­ning i sen­trum i dag, og det bør en tu­rist­by som Kris­tian­sand ha. Det­te pro­sjek­tet har drøyd ut, noe kom­mu­nen nå bør ta an­svar for, sier Krf-po­li­ti­ke­ren til Fædre­lands­ven­nen.

Jørgen Kristiansen har fått tips om en be­stemt type smart­ben­ker som er ut­plas­sert i fle­re byer i Sve­ri­ge.

Nå frem­mer han benke­for­sla­get i Kris­tian­sand.

På STRATEGISKE STEDER

Ben­ke­ne pro­du­se­res i Kroa­tia og får strøm via sol­celle­pa­nel i sitte­pla­ten. De kan lade opp mo­bil­te­le­fo­ner både tråd­løst og via to Usb-ut­tak.

Men frem­for alt er de satt opp med tråd­løst in­ter­nett som vir­ker i en ra­di­us på åtte-ti me­ter, ved hjelp av mo­dem med sim­kort. Ben­ken er også opp­lyst om kvel­den.

– Kris­tian­sand har tross alt lan­dets høy­es­te an­tall sol­ti­mer – 1777 ti­mer per år. Å set­te ut dis­se ben­ke­ne blir et kin­deregg: De dri­ves av ren ener­gi, og både tu­ris­ter og fast­bo­en­de kan hvi­le seg mens de be­nyt­ter seg av gra­tis wi­fi og la­ding, po­eng­te­rer Jørgen Kristiansen.

Han ser for seg et ti­tall ben­ker og skil­ting av gra­tis wi­fi på strategiske steder som Mar­kens gate, Tor­vet, Fiske­bryg­ga, Ot­ter­dals­par­ken og By­stran­da.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med den mest «lo­ka­le» im­por­tø­ren, som hol­der til i Dan­mark. Nær­me­re be­stemt Svend­borg, den nest størs­te byen på Fyn.

På LAGER OM VINTEREN?

– Det­te er helt nytt for oss, og vi job­ber nå med å plas­se­re ut de førs­te fem ben­ke­ne i Svend­borg. Ben­ke­ne fun­ge­rer helt topp, er so­li­de og «van­dal­s­ik­re», opp­ly- ser pro­dukt­sjef Kurt Sork­næs fra Sef Tek­nik AS.

Han opp­gir en pris på rundt 4045.000 nors­ke kro­ner per benk.

Slett ikke av­skrek­ken­de, me­ner vara­ord­fø­re­ren, som øns­ker at tek­nisk di­rek­tør skal få un­der­søkt sa­ken nær­me­re.

– Det­te vir­ker in­ter­es­sant. Man kan se for seg at ben­ke­ne står ute i som­mer­halv­året, når det er flest be­sø­ken­de, fes­ti­va­ler og ar­ran­ge­men­ter i byen, og set­tes på lager om vinteren, sier tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Kvad­ra­tur­for­enin­gen er me­get po­si­tiv til gra­tis wi­fi for kun­der og tu­ris­ter.

– Men ver­ken Kvad­ra­tur­for­enin­gen el­ler Vi­sit Sør­lan­det har øko­no­mis­ke res­sur­ser til å ut­vik­le en in­fra­struk­tur. Det­te bør være et kom­mu­nalt an­svar, slik som det er i man­ge and­re kyst­byer, sier dag­lig le­der Ha­rald An­der­sen.

❞ Kris­tian­sand har tross alt lan­dets høy­es­te an­tall sol­ti­mer – 1777 ti­mer per år. Å set­te ut dis­se ben­ke­ne blir et kin­deregg. JØRGEN KRISTIANSEN,

vara­ord­fø­rer (KRF)

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

– En by med am­bi­sjo­ner om å være tu­rist­by må til­by gra­tis wi­fi, me­ner Jørgen Kristiansen, her på en tra­di­sjo­nell benk i Mar­kens.

FOTO: STEORA

Den­ne ben­ken be­fin­ner seg på fly­plas­sen i Du­brov­nik, Kroa­tia.

FOTO: STEORA

Ben­ke­ne har be­lys­ning som ak­ti­ve­res om kvel­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.