Ad­va­rer båt­fol­ket mot ty­ve­ri

Po­li­ti­et og for­sik­rings­bran­sjen opp­ford­rer folk til å sik­re bå­ter, mo­to­rer og ut­styr for å unn­gå at ty­ver får til­gang til lett om­set­te­li­ge va­rer i som­mer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– De fles­te ty­ve­ri­er av båt­mo­to­rer skjer i for­bin­del­se med at bå­te­ne set­tes på vann og når de tas opp igjen, for­tel­ler Gor­don And­rew Pet­ter­son.

Han er le­der for Fel­les en­het for etter­ret­ning, fore­byg­ging og etter­forsk­ning ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

17 STJÅLNE BÅT­MO­TO­RER

Fra 1. april i år og fram til nå er det an­meldt 17 ty­ve­ri­er av på­hengs­mo­to­rer og ett ty­ve­ri av et så­kalt un­der­vanns­hus på Sør­lan­det. I fjor var tal­let 25 på­hengs­mo­to­rer, mens det i 2012 og 2011 var an­meldt ty­ve­ri­er av hen­holds­vis 37 og 41 mo­to­rer i sam­me tids­rom.

FIRE ESTLENDERE DØMT

Iføl­ge Pet­ter­son har ikke po­li­ti­et så langt i år kom­met over mo­bi­le, or­ga­ni­ser­te vin­nings­kri­mi­nel­le på fer­de i båt­hav­ner og båtopp­lag.

I fjor var blant and­re fire estlendere i ak­ti­vi­tet på Sør­lan­det. I mai i år ble de fire dømt til feng­sel og til å be­ta­le båt­ei­ere og for­sik­rings­sel­ska­per er­stat­ning for blant an­net å ha stjå­let 54 un­der­vanns­hus og pro­pel­ler fra båt­mo­to­rer i båt­hav­ner og båtopp­lag i Ag­der, Vest­fold og Øst­fold.

STJELER DE­LER

Ar­ne Voll, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Gjen­si­di­ge, sier det er en trend at båt­ei­ere i Nor­ge blir ut­satt for dele-ty­ve­ri fram­for at hele bå­ter og mo­to­rer stje­les.

– I ste­det for å stik­ke av med hele på­hengs­mo­to­ren, stik­ker ty­ve­ne av med den ned­re de­len – un­der­vanns­hu­set. Det stje­les de­ler fra bå­ter på sam­me måte som det fra bi­ler stje­les ut­styr som ratt, air­ba­ger og lig­nen­de fra bi­ler, for­tel­ler kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen.

LETT å SEL­GE VI­DE­RE

I fjor re­gist­rer­te for­sik­rings­bran- sjen over 100 ty­veri­sa­ker knyt­tet til bå­ter i Ag­der-fyl­ke­ne.

– Det ble stjå­let ver­di­er for mel­lom tre og fem mil­lio­ner kro­ner. Men det er nok også sto­re mørke­tall, for­di man­ge ikke har for­sik­ring, sier Voll, som un­der­stre­ker at på­hengs­mo­to­rer og un­der­vanns­hus er va­rer med høy ver­di som er lett om­set­te­li­ge.

SIK­RE BED­RE

Po­li­ti­et og for­sik­rings­bran­sjen opp­ford­rer båt­fol­ket til å sik­re bå­ter og mo­to­rer bed­re, for å gjø­re det vans­ke­li­ge­re for ty­ve­ne å stje­le.

– Bruk av henge­lå­ser og be­slag kan være av­gjø­ren­de for å unn­gå ty­ve­ri, un­der­stre­ker Voll.

– Det hand­ler om å sik­re ver­di- ene sine, ten­ke fore­byg­gen­de og mel­de fra til po­li­ti­et om det ob­ser­ve­res mis­ten­ke­lig ak­ti­vi­tet i båt­hav­ner, fort­set­ter Gor­don And­rew Pet­ter­son.

– En li­ten ob­ser­va­sjon kan få stor be­tyd­ning. Det var en ob­ser­va­sjon i ei båt­havn som før­te til at po­li­ti­et ret­tet fo­kus mot es­tis­ke, mo­bi­le vin­nings­kri­mi­nel­le. Det re­sul­ter­te se­ne­re i på­gri­pel­ser av de nevn­te fire est­len­der­ne og dom­fel­lel­ser, sier han.

FOTO: PO­LI­TI­ET

De­mon­ter­te un­der­vanns­hus fun­net etter­latt av ty­ver i Vik­ki­len i Grim­stad i juli 2016. Fire estlendere er nå dømt for ty­ve­ri av un­der­vanns­hus og pro­pel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.