Dobling i syke­fra­væ­ret for de over 67 år

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Tall fra Nav vi­ser at syke­fra­væ­ret i al­ders­grup­pen 67–69 år har dob­let seg på el­le­ve år. Øk­nin­gen for­kla­res med end­rin­ger i re­gel­ver­ket. An­tall syke­penge­da­ger per ar­beids­ta­ker i al­de­ren 67–69 år økte fra 1,3 i 2004 til 2,5 i 2015.

– Øk­nin­gen skyl­des i all ho­ved­sak mer li­be­ra­le regler for å mot­ta syke­pen­ger etter 67 år og er en be­skje­den kost­nad for at langt fle­re er i jobb i den­ne al­ders­grup­pen, sier sek­sjons­sjef i Nav Ole Chris­ti­an Li­en. Han vi­ser til at fra­væ­ret i al­ders­grup­pen 67– 69 år fort­satt er un­der en fire­del av fra­væ­ret for ar­beids­ta­ke­re ge­ne­relt. An­tal­let sys­sel­sat­te i den­ne de­len av be­folk­nin­gen har for øv­rig økt fra 21 pro­sent til 28 pro­sent i den nevn­te pe­rio­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.