Det er mu­lig å gjø­re noe med det

Ar­beid til alle er vår vik­tigs­te sak. Trygg­het for å få jobb og trygg­het når man er i jobb gir selv­sten­dig­het for den en­kel­te, sam­hold, økt like­stil­ling og inn­tek­ter til fel­les­ska­pet. Men det kre­ver en po­li­tikk som gir re­sul­ta­ter.

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der ODD OMLAND, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap

Ide fire åre­ne som har gått, har Ar­bei­der­par­ti­et lagd po­li­tikk for Vest-ag­der. I våre al­ter­na­ti­ver til Høy­re- og Frp-re­gje­rin­gens bud­sjett­for­slag har vi lagt pen­ger på bor­det til Me­cha­tro­nic In­no­va­tion lab, Uni­ver­si­te­tet, nye fengs­ler, vei­er og havne­le­der i Vest-ag­der.

Vi var tid­lig ute med mer mål­ret­ta til­taks­pak­ker som had­de bi­dratt til la­ve­re le­dig­het, slik vi gjor­de i 2009 da vi red­det Al­coa Lis­ter, Bil­del­fab­rik­ken og skap­te ak­ti­vi­tet i alle kom­mu­ne­ne.

I år fikk Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti gjen­nom­slag på lands­mø­tet for å løf­te fram Elect­ric City Ag­der, sik­re Flekke­fjord syke­hus akutt­be­red­skap, sik­re vei­ut­byg­ging i fyl­ket og fel­les­sko­len, for å nev­ne noe.

Ar­bei­der­par­ti­et har all­tid hatt sto­re am­bi­sjo­ner når det gjel­der å ska­pe ar­beid til folk.

Nor­ge skal ha Euro­pas la­ves­te ar­beids­le­dig­het og Nor­ge skal være et av de bes­te land i ver­den å dri­ve næ­rings­virk­som­het i.

Ei­nar Ger­hard­sen byg­de lan­det og sa at ar­beid var det vik­tigs­te for opp­byg­ging av Nor­ge etter kri­gen. Tryg­ve Brat­te­li, stats­mi­nis­te­ren som fikk et stort olje­sjokk å hånd­te­re på be­gyn­nel­sen av sytti­tal­let, sa IKKE at det­te kan vi ikke gjø­re noe med. Hans bud­skap og pro­sjekt var «ar­beid til alle». I møte med jappe­tid og bank­kri­se var Gros bud­skap det sam­me: «Ar­beid til alle». Hun gikk i spis­sen for so­li­da­ri­tets­al­ter­na­ti­vet som bi­dro til at folk had­de en jobb å gå til.

Og hva sa Jens Stol­ten­berg da den størs­te fi­nans­kri­sen på over 80 år traff Euro­pa? På Ar­bei­der­par­ti­ets lands­møte i 2009 sa ha: «Vi skal kom­me gjen­nom den­ne kri­sa med Euro­pas la­vest ar­beids­le­dig­het.» Men det mang­let ikke på ad­vars­ler. Fra mot­stan­de­re og po­li­tis­ke kom­men­ta­to­rer. Det var visst rene ri­siko­spor­ten. Men når kri­sa var over, had­de vi lyk­kes. Vi had­de Euro­pas la­ves­te le­dig­het og den var lav gjen­nom hele kri­sa.

Nor­ge tren­ger igjen en re­gje­ring som gjør det som sin førs­te og størs­te opp­ga­ve å sør­ge for at det er ar­beid til alle! Det har vi ikke i dag. I dag har vi en re­gje­ring som re­gist­re­rer at le­dig­he­ten har økt og bitt seg fast.

Ar­bei­der­par­ti­et sier nok er gang: Nor­ge skal ha Euro­pas la- ves­te ar­beids­le­dig­het og Nor­ge skal være et av de bes­te land i ver­den å dri­ve næ­rings­virk­som­het i.

Vi vil leg­ge til ret­te for at det blir skapt fle­re ar­beids­plas­ser!

Kvin­ner ut­gjør en stor ar­beids­res­surs. Man­ge kvin­ner i dag får ikke full stil­ling. Det gir en ufor­ut­sig­bar og usik­ker hver­dag. Fle­re sli­ter med hel­sa og kan ikke ar­bei­de full tid el­ler hele året. Ar­beids­li­vet skal ha plass til dem og.

Og vi har en klar og ty­de­lig plan for å få det til.

For det førs­te: I sam­ar­beid med fag­be­ve­gel­sen skal vi fin­ne de bes­te løs­nin­ge­ne for en an­svar­lig øko­no­mi- og næ­rings­po­li­tikk som ska­per ar­beids­plas­ser. Ster­ke fag­or­ga­ni­sa­sjo­ner er en bære­bjel­ke for å lyk­kes. Der­for vil vi bi­dra til at fle­re or­ga­ni­se­rer seg og vi har fore­slått å øke fag­for­enings­fra­dra­get til det dob­belte over en fire­års­pe­rio­de.

Jo­nas Gahr-stø­re, vi to stor­tings­re­pre­sen­tan­ter fra Vest-ag­der og fle­re fra Ar­bei­der­par­ti­et la i vår fram et for­slag om en «Hand­lings­plan for et se­riøst og or­ga­ni­sert ar­beids­liv.» 30 punk­ter er på den lis­ta. Riks­re­vi­sjo­nen har kri­ti­sert den­ne re­gje­rin­gen for ikke å gjø­re mer for å fore­byg­ge og hind­re kri­mi­na­li­tet og ut­nyt­tel­se av ar­beids­folk i ar­beids­li­vet. Ar­bei­der­par­ti­et sit­ter ikke stil­le og ser på, vi hand­ler!

For det and­re vil vi sør­ge for at læ­ring skjer hele li­vet og gjø­re Nor­ge til en le­den­de kunn­skaps­na­sjon. Vi tren­ger fle­re fag­ar­bei­de­re og vi vil leg­ge til ret­te for at vi fak­tisk får det! Ele­ver og barn som sli­ter tren­ger mer tid­lig inn­sats og vi skal leg­ge til ret­te for at bar­na våre får det!

For det tred­je skal vi sør­ge for at de un­ges møte med ar­beids­li­vet skal skje i ar­beid, ikke på Nav! Over 70 000 men­nes­ker un­der 30 år er nå le­di­ge og an­tall unge uføre har økt med 40 pro­sent un­der Høy­re og Frem­skritts­par­ti­ets sty­re. Sånn kan vi ikke ha det!

For det fjer­de så skal Ar­bei­der­par­ti­et vil gjen­rei­se Nor­ge som in­du­stri­na­sjon, leg­ge til ret­te for grün­der­virk­som­het, in­no­va­sjon og tek­no­lo­gi og vi skal etab­le­re verdi­ska­pings­pro­gram for ha­vet. Vi skal ta i bruk ny tek­no­lo­gi på en måte som sik­rer trygg­het for og trygg­het i ar­beid.

For det fem­te skal vi bi­dra til at hel­tid blir nor­men i ar­beids­li­vet, spe­si­elt i of­fent­lig sek­tor.

Og vi skal gjø­re dis­se tin­ge­ne på en måte som ikke fø­rer til ge­ne­ral­streik, ikke fø­rer til stør­re ulik­he­ter, ikke hol­der bu­tik­ke­ne åpne på søn­da­ger, ikke til­la­ter økt bruk av mid­ler­ti­di­ge job­ber, ikke tap­per olje­fon­det mer enn no­en gang før, ikke fjer­ner kol­lek­tiv søks­måls­rett, ikke sel­ger lan­det vårt og sen­tra­li­se­rer det mes­te, ikke gir la­ves­te sys­sel­set­ting og høy­es­te le­dig­het på man­ge, man­ge ti­år!

ARKIVFOTO: JARLE R. MARTINSEN

I år fikk Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti gjen­nom­slag for fle­re ting på lands­mø­tet, skri­ver Ap-po­li­ti­ker­ne Kari Henriksen (num­mer to fra høy­re) og Odd Omland (t.h.). Bil­det er tatt på lands­møte sam­men med Aust-ag­der re­pre­sen­tan­te­ne Ceci­lie Kni­be Hans­sen (num­mer to f.v.) og Tellef Inge Mør­land (t.v.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.