Ukul­tur i Søg­ne?

Faedrelandsvennen - - MENING - TOR STÅ­LE STÅLESEN

Det sis­te døg­net har vært spe­si­elt. I Søg­ne kom­mune­sty­re skul­le det vel­ges tre per­soner som skal være for­hand­lings­ut­valg i den kom­men­de pro­ses­sen om K3.

Vi har tid­li­ge­re lest og opp­fat­tet at det kan­skje er en ukul­tur i kom­mu­nen. Først og fremst in­nen­for den ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­sen av kom­mu­nen, men jeg lu­rer på om det er en­kel­te po­li­ti­ke­re som øns­ker å frem­kal­le en ukul­tur i po­li­tis­ke mø­ter også.

Vi opp­lev­de en vara­ord­fø­rer og en av hans parti­fel­ler, som etter min me­ning, opp­tråd­te pa­te­tisk. Når vara­ord­fø­re­ren had­de or­det og skul­le snak­ke til for­sam­lin­gen inn­le­det han hver gang med et ”takk” fra ta­ler­sto­len uten å gi til­kjen­ne at han ret­tet seg til for­sam­lin­gen gjen­nom ord­fø­re­ren. Parti­fel­len hans, Eike­land, bruk­te be­gre­pet møte­le­der når han had­de sine inn­legg. Beg­ge gikk litt i surr, men de vil­le ty­de­lig­vis gi til­kjen­ne at de ikke har re­spekt for ord­fø­re­ren. Eike­land har til og med er­kjent, på Face­bo­ok, at han over­for N247 skul­le slut­te å ti­tu­le­re Astrid Hil­de som ord­fø­rer i kom­mune­styre­mø­te­ne og hel­ler bru­ke be­gre­pet møte­le­der.

En for­kla­ring på det skul­le visst­nok være at han ikke leng­re had­de re­spekt for hen­ne som ord­fø­rer. Un­der de­bat­ten så jeg at ord­fø­re­ren had­de et smil rundt mun­nen og var over­bæ­ren­de med de to og valg­te ikke å irette­set­te dem. Det for­tel­ler gans­ke mye om hvil­ke raus ord­fø­rer vi har, men det for­tel­ler mye mer om hvil­ke me­to­der og virke­mid­ler en vara­ord­fø­rer er vil­lig til å bru­ke. Han er tross alt den som skal tre inn i ord­fø­re­rens rol­le når det er nød­ven­dig og som gruppe­le­der for sitt par­ti har han også et stør­re an­svar for hvor­dan de opp­trer. Etter det jeg så er jeg ikke sik­ker på om han i det hele tatt pas­ser til det­te når han er vil­lig til å ut­vi­se et så dår­lig skjønn i for­hold til en fast kul­tur og møte­form som det­te er.

At Eike­land er mer opp­tatt av å hol­de sitt løf­te til N247 enn å ut­vi­se re­spekt for et kom­mune­sty­re og ord­fø­rer er selv­sagt en for­kla­ring, men ikke for­ståe­lig etter min me­ning. Når han i til­legg for­kla­rer på Face­bo­ok at det står i reg­le­men­tet for kom­mune­sty­ret at man skal ret­te seg til møte­le­der så vit­ner det om en uvi­ten­het om møte­le­del­se og form og han mis­for­står be­tyd­nin­gen. I alle de kurs om møte­le­del­se for in­sti­tu­sjo­ner og or­ga­ni­sa­sjo­ner jeg har del­tatt på, har jeg lært at man skal tale til en for­sam­ling gjen­nom mø- te­le­der. Ek­semp­le­ne er man­ge: ”I Stor­tin­get ta­les det gjen­nom Pre­si­den­ten, I by- og kom­mune­sty­rer gjen­nom Ord­fø­re­ren, i be­drifts­sty­rer gjen­nom Styre­le­der”. I fri­vil­li­ge, vel­de­di­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og for ek­sem­pel idretts­lag og and­re for­enin­ger skal man også hen­ven­de seg gjen­nom møte­le­der, men da bru­kes for det mes­te be­gre­pe­ne le­der el­ler di­ri­gent. Et kom­mune­sty­re er et be­tyd­nings­fullt for­valt­nings­or­gan og som kre­ver noe mer re­spekt enn lag og for­enin­ger. Der­for bru­kes tit­te­len på møte­le­der, som er ord­fø­rer.

Jeg satt som for­hand­lings­le­der for AP når vi had­de for­hand­lin­ge­ne om de uli­ke ver­ve­ne etter val­get i 2015. Jeg var i ut­gangs­punk­tet svært skep­tisk til FRP den gan­gen, men alt ty­det på at det skul­le være et godt sam­ar­beid og at vi måt­te er­kjen­ne at det i en­kel­te sa­ker vil­le være uli­ke opp­fat­nin­ger. Det ble den gan­gen hev­det fra beg­ge si­der at sak­lig­het og ryd­dig­het måt­te gjel­de og vil­le være av­gjø­ren­de for det gode sam­ar­beid. Jeg kan ikke med den bes­te vil­je si at mø­tet på man­dag vit­net om at den­ne in­ten­sjo­nen er gjel­den­de.

❞ Vi opp­lev­de en vara­ord­fø­rer og en av hans parti­fel­ler, som etter min me­ning, opp­tråd­te pa­te­tisk.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Vara­ord­fø­rer Egel Ter­kel­sen (Frp) og ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.