Ter­ro­ris­te­ne føl­ger boka

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­NE TUMYR, Stopp isla­mi­se­rin­gen av Nor­ge, (SIAN), Ag­der-avd.

Dess­ver­re fort­set­ter Fædre­lands­ven­nen å des­in­for­me­re om islam, se­nest i le­der­ar­tik­ke­len 8. juni. Her he­ter det: «For også i Ko­ra­nen dyr­kes em­pa­ti og kjær­lig­het som det sen­tra­le bud­skap, …»

●● Hvor står det?

Ko­ra­nen inne­hol­der 527 vers med in­to­le­ran­se mot ikke-mus­li­mer, 109 vers om vold mot ikke­mus­li­mer og 164 vers om hel­lig krig­fø­ring ( jihad). Sagt på en an­nen måte: To tredje­de­ler av «den hel­li­ge bok» hand­ler om å slåss mot - un­der­kue og dre­pe - alle som mot­set­ter seg islam. En tredje­del om­hand­ler re­li­giø­se an­lig­gen­der, men er så integrert i det po­li­tis­ke islam at et skil­le er umu­lig. Ko­ra­nen inne­hol­der in­gen vers som be­fa­ler mus­li­mer å være venn­li­ge mot ikke­mus­li­mer. Hel­ler ikke fin­ner vi ett ord om «etik­kens gyld­ne re­gel» – som i kris­ten­dom­men og men­neske­ret­tig­he­te­ne er ut­trykt om­trent slik: Men­nes­ke­ne skal hand­le mot hver­and­re i bror­ska­pets ånd. Imam Ak­mal Ali ut­tal­te i et in­ter­vju med Fædre­lands­ven­nen: «Det er mangt vi kan dis­ku­te­re, men det som står klart i Ko­ra­nen dis­ku­te­rer vi ikke.»

Nei, nett­opp og det som står klart i Ko­ra­nen er: «Når du mø­ter de van­tro som for­nek­ter sann­he­ten så kapp ho­de­ne de­res av.» Det er det­te bu­det jiha­dis­te­ne i Mu­ham­meds hær føl­ger til punkt og prik­ke – en­ten det nå er Is-sol­da­te­ne som be­dri­ver hals­hug­ging el­ler det er ter­ro­ris­ter i London, Man­ches­ter, Pa­ris og and­re steder i ver­den som stik­ker kni­ven i sitt of­fer idet de ro­per ut: «Det­te er for Al­lah!» Ugjer­nin­ge­ne til de islams­ke ter­ro­ris­ter er et re­sul­tat av en hen­syns­løs hjerne­vas­king i koran­sko­le­ne, mos­ke­ene og i mus­lims­ke mil­jø­er. «Mar­ty­re­ne» føl­ger den islams­ke lære slik den frem­går av Ko­ra­nen, sha­ria, sunnah og ha­dith. Det er her de fin­ner den hard­kok­te ideo­lo­gi­en, po­li­tik­ken og fa­na­tis­men. Det blir der­for feil når Fædre­lands­ven­nen skri­ver at mus­li­mer må hind­re mis­bru­ket av sin re­li­gion. Tvert imot – ter­ro­ris­te­ne bru­ker re­li­gio­nen slik den frem­står i all sin gru – de føl­ger på­leg­ge­ne de får fra «Pro­fe­ten» og Al­lah. Ko­ra­nen er ma­nua­len.

Vi ser frem til den da­gen Fædre­lands­ven­nen er­kjen­ner at det er her vi fin­ner on­dets rot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.