Spen­nen­de ju­bi­le­ums­film

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

ANIMASJON/EVENTYR Prin­ses­se Mo­nono­ke

Ja­pan 1997 Al­ders­gren­se 9 år

Re­gi: Hayao Mi­yaza­ki Ma­nus: Hayao Mi­yaza­ki Skue­spil­le­re: Yu­ri­ko Is­hi­da, Yoji Matsu­da, Yu­ko Tana­ka, Aki­hi­ro Mi­wa

Stu­dio Ghi­blis «Prin­ses­se Mo­nono­ke» har 20-års­ju­bi­le­um i år, og set­tes for førs­te gang opp på nors­ke ki­no­er. Og den er like ak­tu­ell i dag.

Fil­men hand­ler nem­lig om hvor­dan men­nes­ke­ne bør leve i har­mo­ni med dy­re­ne og na­tu­ren, i ste­det for å øde­leg­ge jor­dens øko­sys­tem i jak­ten på mer rik­dom.

Prins As­hi­taka red­der lands­byen sin fra hevn­gu­den Na­go, som kas­ter en for­ban­nel­se over As­hi­taka. Den­ne for­ban­nel­sen sprer seg i krop­pen hans, og han har kort tid på seg til å fin­ne en kur før han også for­vand­les til en hevn­gud. Han føl­ger det ene spo­ret han har og en­der opp i en li­ten by der de pro­du­se­rer jern. Lady Ebo­shi er sje­fen i byen, og har star­tet krig mot sko­gens gu­der slik at hun kan trek­ke ut enda mer av sko­gens res­sur­ser. Blant dem som prø­ver å stop­pe hen­ne er prin­ses­se Mo­nono­ke, som ble opp­dratt av en ulve­gud.

Fil­men, som sat­te Stu­dio Ghi­bli på film­kar­tet, er vel­dig spen­nen­de og inn­imel­lom gans­ke mørk, så den pas­ser ikke for de mins­te bar­na. Ani­ma­sjo­nen er flott la­get, spe­si­elt med tan­ke på at den er 20 år gam­mel. Den blir noe lang med sine 2 ti­mer og 15 mi­nut­ter, og no­en av ve­se­ne­ne blir litt vold­som­me, men den er ab­so­lutt verdt å se. Spe­si­elt hvis du al­le­re­de er fan av sjan­ge­ren og Stu­dio Ghi­bli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.