Nis­san set­ter ny stan­dard for små­bi­ler

En små­bil er ikke len­ger en små­bil. Det vi­ser Nis­san med helt nye Micra som både på kom­fort, ut­se­en­de og ut­styr flør­ter med stør­re og dy­re­re bi­ler.

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Nis­san Micra har vært en ty­pisk ri­me­lig små­bil. En­kel og kan­skje smått kje­de­lig men bil­lig å kjø­pe og kjø­re. Nå har Nis­san lan­sert en bil som hver­ken lik­ner på for­gjen­ge­ren el­ler gir oss den ty­pis­ke små­bil­fø­lel­sen når det gjel­der plass, ut­styr og kjøre­kom­fort. Vi star­ter like godt ut­ven­dig. Micra er vokst hele 17 cm i leng­de og har tatt et kvante­sprang når det gjel­der de­sign. Bi­len er tøff, spen­stig og med dris­ti­ge farge­valg med mu­lig­he­ter til å lage din egen bil. Når du ser bi­len førs­te gang, lu­rer du nes­ten på om det er en så­kalt kon­sept­bil du ser, så fritt ser det ut til at dyk­ti­ge de­sig­ne­re har fått bolt­re seg. Mye ty­der på at det­te er Nis­sans frem­tids­de­sign som vi også vil se når el­bil-suk­ses­sen Le­af kom­mer i ny ver­sjon mot slut­ten av året.

IMPONERT

Vi kjør­te topp­mo­del­len Tek­na som star­ter på 234.900 kro­ner. Inns­tegs­pri­sen sni­ker seg un­der 200.000. Vi ble imponert over hva Nis­san har fått til. Inn­ven­dig brå­våk­ner du med det oran­sje, myke og til­syne­la­ten­de eks­klu­si­ve stof­fet på dash­bord og ved si­den av gir­spa­ken. Fore­trek­ker du vin­rødt el­ler blått inn­ven­dig, er det også å få. Felg­de­kor og di­ver­se stri­per, om du vil, skal være med å gjø­re bi­len per­son­lig for ei­e­ren.

Ja, vi ble fak­tisk imponert over både det ytre og det inn­ven­di­ge hos Micra.

MYE UT­STYR

Men det slut­ter ikke der. For på ut­styrs­si­den er nød­brems med auto­stopp stan­dard. Det sam­me gjel­der auto­ma­tis­ke nær- og fjern­lys, en OK be­rø­rings­skjerm og så­kalt in­tel­li­gent spo­rings­kon­troll. På bi­len vi kjør­te var det også rygge­ka­me­ra, skilt­gjen­kjen­ner, la­ne­as­sist og blind­sone­vars­ler. Det sis­te fåes bare i kom­bi­na­sjon med ka­me­ra­er mon­tert rundt hele bi­len, Around View Mo­ni­tor, noe som gjør Micra til enes­te små­bil med slikt ut­styr. Bil­de­ne fra de uli­ke ka­me­ra­ene set­tes sam­men til ett bil­de og du ser bi­len i fugle­per­spek­tiv med alle rundt deg og bi­len. Gjør det selv­sagt enk­le­re å par­ke­re.

Se­te­ne foran er også verd no­en ord. Her er fle­re inn­stil­lings­mu-

FOTO: TOR MJAALAND

Nye Nis­san Micra lik­ner ikke mye på for­gjen­ge­ren. Den er stør­re og med helt nytt og mo­der­ne de­sign.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.