Sol og fart sli­ter på dekk

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Var­me og tør­re som­mer­da­ger, høy has­tig­het og feil luft­trykk bi­drar til å øke dekk­sli­ta­sjen dra­ma­tisk. Kan­skje må du kjø­pe nye dekk al­le­re­de etter 15.000 kilo­me­ter, i ste­det for etter 35.000 kilo­me­ter der­som kjøre­sti­len er slik at du er en skik­ke­lig dekk­sli­ter. Det er nett­ste­det mo­tor.no som skri­ver det­te og vi­ser til at med en «rik­tig» kjøre­stil, kan du få dek­ke­ne til å vare 10.000 kilo­me­ter len­ger enn om du kjø­rer på feil måte. Hvis du gjen­nom som­mer­en kjø­rer 50 pro­sent på våt vei, får du dob­belt så man­ge mil ut av dek­ke­ne enn om vei­ba­nen er våt bare 10 pro­sent av ti­den, vi­ser tes­ter Con­ti­nen­tal har gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.