Sterk øk­ning i bil­sal­get

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Mai ble en re­kord­måne for ny­bil­sal­get. Det ble re­gist­rert 14.75 nye per­son­bi­ler, det­te er 1311 fle­re (+ 10,2 %) enn i mai 2016. Vi må helt til­ba­ke til juni 1986 for å fin­ne en må­ned med høy­ere re­gist­re­rings­tall (16.064 re­gist­re­re per­son­bi­ler) enn årets mai­tall. Sam­men­lig­net med gjen­nom­snit­tet for mai må­ned de 10 fore­gå­en­de åre­ne, er årets mai­tall 23,9 pro­sent høy­ere (+2734 bi­ler). Hittil i år er det re­gist­rert 63.755 nye per­son­bi­ler, det er 313 fær­re (-0,5 %) enn i sam­me pe­rio­de i 2016. Det ble brukt­im­por­tert 1697 per­son­bi­ler i mai. Det­te er 265 fle­re (+18,5 %) enn i mai 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.