Ad­va­rer mot kon­troll­vars­ling

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Laste­bil­ei­er­ne og yr­kes­sjå­fø­re­ne slår nå fast at kon­troll­vars­ling er en trus­sel både for trafikksikkerhet og kon­kur­ranse­vil­kår. I en fel­les presse­mel­ding gir Nor­ges Laste­bil­ei­er For­bund og Trans­port­ar­bei­der­for­bun­det ty­de­lig be­skjed om at det­te er en uting.

– Hvis du vars­ler en kon­troll, bi­drar du til at tra­fikk­far­li­ge sjå­fø­rer og kjøre­tøy slip­per unna, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i NLF, Geir A. Mo og le­der i NTF, Lars M. John­sen. – Kon­troll av tun­ge kjøre­tøy og yr­kes­sjå­fø­rer er ment for å gjø­re vei­ene tryg­ge­re og luke ut ver­stin­ge­ne som ikke bare ut­kon­kur­re­rer nors­ke trans­por­tø­rer på pris, men som også ut­gjør en re­ell tra­fikk­fare, for­tel­ler John­sen, i presse­mel­din­gen.

ARKIVFOTO

Laste­bil­ei­er­ne og yr­kes­sjå­fø­re­ne sier at å « tys­te » på kon­trol­ler er tra­fikk­far­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.