Det enes­te jeg er opp­tatt av, er å gjø­re det­te la­get i stand til å vin­ne kam­per.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

– Hvor­dan vil du opp­sum­me­re se­son­gen så langt?

– Re­sul­tat­mes­sig var den førs­te fa­sen av se­son­gen bra. De sis­te fire kam­pe­ne har vi tapt tre av med ett mål. Det har vært pe­rio­der vi har spilt dår­lig, pe­rio­der vi har spilt bra. Det var en vel­dig strek i reg­nin­gen at vi røk ut i cu­pen. Unød­ven­dig. Så lig­ger vi på tredje­plass. Den sis­te pe­rio­den har bare ført til at det bak Glimt har blitt tet­te­re. Vi er fort­satt med i top­pen. Men det er klart vi med maks ut­tel­ling kun­ne hengt oss på Glimt.

Hva har vært bra, og hva har vært dår­lig?

Bry­ter du ned spill­fa­se­ne så sy­nes jeg vi har fått gode re­la­sjo­ner på høyre­si­den. Det er en­kelt­spil­le­re som har vist god fram­gang. I det etab­ler­te for­svars­spil­let, spe­si­elt presspil­let, er vi blitt bed­re.

Jeg sy­nes det har vært ut­for- dren­de å få re­la­sjo­ne­ne på topp til å sit­te. I pe­rio­der har Den­nis og Ni­els sco­ret og fun­gert hver for seg. Re­la­sjo­ne­ne på topp har ikke fun­gert op­ti­malt, på grunn av spil­le­re som Abu og Ni­els har spilt ute av po­si­sjon. Vi har hatt ut­ford­rin­ger på topp som føl­ge av skade­si­tua­sjo­nen, men har li­ke­vel som lag an­gre­pet på en bra måte, og sco­ret 25 mål på 12 kam­per.

Hvor­dan opp­le­ver du om­gi­vel­se­ne snak­ker om deg, og den job­ben du gjør?

– Det er jo helt na­tur­lig at de gjør det. Man er i en bran­sje der man er pro­fi­lert, der man blir dis­ku­tert. Folk har rett til å ytre sine me­nin­ger.

Det vir­ker som det er del­te me­nin­ger rundt job­ben du gjør. Pre­ger det deg?

– Hvis det skul­le pre­get meg, så kun­ne jeg bare slut­tet med en gang. Det enes­te jeg er opp­tatt av, er å gjø­re det­te la­get i stand til å vin­ne fot­ball­kam­per. Byg­ge opp en kul­tur som er sterk, og som skal gjen­nom­sy­res av en of­fen­siv tanke­gang. DET er det jeg er opp­tatt av. Vi har vel­dig tro på den ret­nin­gen vi har satt. Så kan ikke vi la oss pre­ge av hva folk som sit­ter uten­for yt­rer.

Er Start-sup­por­ter­ne for krav­sto­re?

– Vi set­ter høye krav til oss selv. Men så vet alle at det svin­ger litt. Året i fjor var jo som det var, det var tøft. Det hand­ler om å byg­ge opp igjen, og bli gode nok, og byg­ge en sterkt nok grup­pe og klubb til å gå opp igjen. Der me­ner jeg vi gjør mye rett.

Si­mon Lar­sen sa etter kam­pen sist at «han vet ikke hva folk for­ven­ter». Føl­ger du den?

– Det er man­ge yt­rin­ger som kom­mer når fø­lel­ses­re­gist­ret spil­ler inn. Det er man­ge som yt­rer seg som ikke har no­en for­ut­set­nin­ger for å si hvor­dan vi job­ber. De ser bare kam­pe­ne. Og det er vi selv­føl­ge­lig klar over: Det er søn­dag klok­ka 18 vi skal vise hva vi står for. Jeg tror det er del­te for­vent­nin­ger der ute. No­en har litt for høye, og no­en har rea­lis­tis­ke for­vent­nin­ger. Hvis no­en har for­vent­nin­ger om at vi skal val­se gjen­nom 1. di­vi­sjon, så er det ikke slik det fun­ge­rer.

Hvor­dan fø­ler du selv at du har truf­fet på over­gangs­vin­du­et?

– Du må tref­fe på type, og tref­fe de fer­dig­he­te­ne vi er på jakt etter. Vi er for dår­lig på spei­ding. Vi er for dår­lig på det å kva­li­tets­sik­re de be­slut­nin­ge­ne som tas. Det har ofte litt med tid å gjø­re. Jeg skul­le øns­ke vi var drit­gode på spil­ler­lo­gis­tikk. At vi fant de rik­ti­ge ty­pe­ne, traff hver enes­te gang. Med den øko­no­mis­ke ut­ford­rin­gen som har vært, så blir vi så sår­ba­re når vi bom­mer. Å dis­ku­te­re om vi har truf­fet på sånn og sånn gjen­nom min pe­rio­de, da må vi ha lis­ta foran oss og dis­ku­te­re. Sånn over­ord­net kan én ha den me­nin­gen, en an­nen kan ha den me­nin­gen.

Men du har din me­ning?

På ge­ne­relt grunn­lag øns­ker jeg at vi blir bed­re på spil­ler­lo­gis­tikk, og leg­ger mer res­sur­ser i det å ta så gode og rik­ti­ge be­slut­nin­ger ut fra vårt øns­ke og be­hov.

Er det en er­kjen­nel­se av at man ikke har truf­fet godt nok?

Det er fle­re spil­le­re det gjel­der. Noe har vi truf­fet på. Noe har vi ikke.

Fø­ler du selv at du får det bes­te ut av spil­ler­grup­pa?

Vi job­ber med de rik­ti­ge tin­ge­ne, og jeg har god dia­log med spil­ler­ne. Vi er vel­dig for­ent om hva vi øns­ker å få til. No­en gan­ger hand­ler det om å tryk­ke på de rik­ti­ge knap­pe­ne. Førs­te om­gang mot Mjøn­da­len var elen­dig. Bud­ska­pet mitt i pau­sen var der­et­ter. Vi ble bed­re i and­re om­gang. Jeg sy­nes at når jeg mø­ter spil­ler­ne, så har vi en god dia­log, og er over­ens med hvor­dan vi skal gjø­re ting.

Me­ner du selv at du er der du vil­le være, med tan­ke på å være

rus­tet for et opp­rykk?

Vi byg­ger et lag ut fra de tan­ke­ne vi har, og de res­sur­se­ne som er til­gjen­ge­lig, for å dra det bes­te ut av dem som er her. Det er ho­ved­fo­ku­set. Men det er for­skjell på elite­se­ri­en og 1. di­vi­sjon. Jeg sy­nes man­ge fa­ser av spil­let vårt er blitt mye bed­re enn det var i fjor. Vei­en er ikke en rett pil opp­over, og det ak­sep­te­rer vi.

Opp­le­ver du at klub­ben og sty­ret er vil­li­ge til å gi deg det du vil ha?

Jeg fø­ler at vi har god dia­log, og mitt ho­ved­fo­kus er å hjel­pe de som er her til å nå de am­bi­sjo­ne­ne vi har. Spørs­må­le­ne dine sty­res inn mot at vi ikke er for­nøyd. Vi lig­ger på tredje­plass, vi er med i top­pen, det er der vi før se­son­gen sa at vi øns­ket å være. Så er det den sis­te pe­rio­den som er for­skjel­len på om vi sit­ter her og snak­ker om at vi har dratt avg­åre sam­men med Glimt, el­ler at vi er i den hau­gen med and­re og kon­kur­re­rer.

Hvor­dan rea­ge­rer du når spil­le­re, som Ni­gel Reo-co­ker nå sist, yt­rer mis­nøye of­fent­lig?

Jeg snak­ker med dem. Da er vi til­ba­ke til det med kul­tu­ren vi vil ha.

Men det er vel ikke en slik kul­tur du vil ha?

Nei, og det har de fått be­skjed om.

Er det en kul­tur som rå­der i den grup­pa du har nå?

Nei, det sy­nes jeg ikke. Det er en­kelt­til­fel­ler, og alle men­nes­ker har lov til å bom­me. Så lø­ser vi det på den bes­te må­ten, som gjør at kul­tu­ren le­ver vi­de­re.

Har du mis­lyk­tes hvis det ikke blir opp­rykk?

Vi som klubb har opp­rykk som mål. Men for meg å snak­ke om jeg lyk­kes el­ler mis­lyk­kes ... Jeg blir ald­ri for­nøyd hvis jeg ikke når må­le­ne mine.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Stei­nar Pe­der­sen for­tel­ler om sin opp­le­vel­se av se­son­gen så langt. Søn­dag ven­ter en tøff borte­kamp mot Levan­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.