Starts styre­le­der: – Helt trygg på at Pe­der­sen er rik­tig mann

Styre­le­der Geir Tøn­nesland i Start om Stei­nar Pe­der­sen, Starts se­song så langt, og jak­ten på sports­lig le­der.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

Hvor­dan opp­sum­me­rer du Stei­nar Pe­der­sens jobb så langt?

Vi er for­nøyd med å være med og kjem­pe i top­pen av ta­bel­len, og vi har fort­satt en god mu­lig­het til å ryk­ke opp. Så er det all­tid kje­de­lig å tape fot­ball­kam­per, men Stei­nar vet bed­re enn no­en hva som skal til for å kom­me på vin­ner­spo­ret igjen.

En slik pe­rio­de som man er in­ne i nå end­rer ikke noe på det?

Nei. Jeg ten­ker det vil­le vært rart hvis vi skul­le gått gjen­nom en se­song med å feie all mot­stand til side. Vi byg­ger et lag med mål om opp­rykk.

Slik det ser ut nå så vil Start være rus­tet for å ryk­ke opp?

Ja, det er vår kla­re am­bi­sjon. Det å ha et år i 1.di­vi­sjon, og vir­ke­lig gi no­en spil­le­re mu­lig­he­ten, gjør at vi kan bru­ke året til byg­ge fun­da­men­tet, og gjø­re oss for­tjen­te til å ryk­ke opp.

Fin­nes det pen­ger til å rus­te opp ved et opp­rykk?

Det må vi even­tu­elt job­be med, og se hvor­dan vi skal gjø­re. Men vi har ikke noe pen­ger som står og står og ven­ter på å bli brukt.

Hvor­dan har Pe­der­sen yt­ret et øns­ke rundt det­te med for­sterk­nin­ger?

Jeg har ikke hatt no­en spe­si­ell dis­ku­sjon med Stei­nar om det. Det vil all­tid være en tre­ners øns­ke å ha en best mu­lig tropp.

Dere er helt tryg­ge på at Stei­nar Pe­der­sen er man­nen til å føre det­te la­get vi­de­re?

Ja, det er vi helt tryg­ge på.

Hvor­dan vur­de­rer dere job­ben Pe­der­sen har gjort på over­gangs­vin­du­et?

Det har jeg ikke no­en umid­del­bar kom­men­tar til. Vi har hen­tet spil­le­re når vi kun­ne, og når vi må. Så er det all­tid no­en som lyk­kes bed­re enn and­re. Vi er jevnt over for­nøyd, og det er mye som er bra med da­gens tropp.

Hvor­dan eva­lu­erer dere må­ten Pe­der­sen og det sports­li­ge ap­pa­ra­tet bru­ker mid­le­ne?

Det er en lø­pen­de dis­ku­sjon. Vi har fas­te møte­punkt, hvor sty­ret, sports­lig og ad­mi­ni­stra­sjon er sam­let. Dis­ku­sjo­nen er ret­tet mot vår spil­ler­lo­gis­tikk mo­dell. Jeg sy­nes vi hånd­te­rer det på en bra måte.

Det er del­te me­nin­ger rundt Pe­der­sen, spe­si­elt blant sup­por­ter­ne. Hva ten­ker sty­ret om det?

Det å være fot­ball­tre­ner på det ni­vå­et er slik at i no­en pe­rio­der er du su­per­helt, og i and­re pe­rio­der er du ikke så po­pu­lær. In­gen sy­nes det er gøy å tape mot Fløy i cu­pen, men det­te går i pe­rio­der.

Har Start-fan­sen for høye for­ven­tin­ger?

Nei, alle øns­ker å kom­me og bli un­der­holdt. Men vi kom­mer ikke til å vin­ne hver kamp. Jeg sy­nes vi har sett prov på det som er der, med ek­sem­pel­vis Da­ni­el Aase, To­bias Chris­ten­sen og Es­pen Børuf­sen. Det er fle­re spil­le­re som blomst­rer.

Si­mon Lar­sen sa etter kam­pen mot Strøm­men at han «ikke vet hva folk for­ven­ter». Føl­ger du den ut­ta­lel­sen?

Det er helt fair at pub­li­kum har for­ven­tin­ger. Vi er også litt skuf­fa for at fle­re ikke tar tu­ren, når vi stil­ler med til­nær­met rent sør­lands­lag, og har hatt fle­re flot­te kam­per. Vi skul­le øns­ke fle­re syn­tes det var gøy å gå på kamp igjen.

Dere star­tet jak­ten på sports­lig le­der i mars. Si­den har det skjedd lite. Hva er grun­nen?

Det har bare tatt lang tid, og vi vil kom­me til­ba­ke igjen til det. Men det har tatt leng­re tid enn vi had­de tenkt.

Hand­ler det om at man sli­ter med å fin­ne en per­son som er kom­pe­tent nok, og som øns­ker job­ben? Nei.

Når kan det være på plass?

Det har jeg prøvd å spå man­ge gan­ger, så det kan jeg ikke si noe mer om.

Det ble sig­na­li­sert at kul­tur­pro­ble­me­ne i Start skul­le tas tak i. I til­legg ble det ut­talt at det skal ses på om da­gens or­ga­ni­sa­sjon, med fle­re un­der­av­de­lin­ger er op­ti­mal for Start. Hva er gjort her?

Vi har ar­bei­det med or­ga­ni­se­rin­gen av IK Start, og job­ber med det nå også. Det er en av opp­ga­ve­ne som kom di­rek­te fra års­mø­tet.

Hva er må­let med den opp­ga­ven?

Vi har en am­bi­sjon om å ha en enda ty­de­li­ge­re, kla­re­re or­ga­ni­se­ring, som skal gjø­re Start som klubb bed­re rus­tet for frem­ti­den.

Slik det lig­ger an nå – øko­no­misk og sports­lig – er dere i rute?

Vi lig­ger på tredje­plass, og har bud­sjet­tert med en andre­plass. Så fore­lø­pig er det in­nen­for rekke­vid­de.

Hvor­dan lig­ger dere an med jak­ten på Even Øgrey Brands­dals er­stat­ter?

Ar­bei­det er godt i gang. Der er det bare litt prak­tis­ke ting som brem­ser. Men vi er i gang med det. Det kom­mer.

Hva er dis­se prak­tis­ke tin­ge­ne?

Jeg kan ikke kom­men­te­re så mye rundt pro­ses­sen.

ARKIVFOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Geir Tøn­nesland, styre­le­der i Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.