...og det­te er grun­nen til at byen sto kø­fast

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Sta­tens veg­ve­sen klar­te ikke å skru av de røde ly­se­ne som in­di­ker­te at Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len var stengt. Der­med var ti­de­nes tra­fikkaos en rea­li­tet.

– Nei, det­te var in­gen god dag, sier bygge­le­der for tun­nel­ar­bei­de­ne Mar­tin Fol­ke­stad i Sta­tens veg­ve­sen.

Klok­ken 06.00 tors­dag skul­le tra­fik­ken øst­over på E 39 et- ter pla­nen ha blitt slup­pet inn på Ves­ter­broa etter natte­sten­ging av Bane­heia­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len.

Først fi­re ti­mer se­ne­re, klok­ken 09.53 kun­ne de førs­te bi­le­ne pas­se­re. Da had­de man­ge tu­sen sør­len­din­ger kom­met for sent til jobb, sko­le, fly, fer­je og lege­time. En­kel­te bruk­te tre og en halv ti­me på en 17 kilo­me­ter lang strek­ning.

– Det opp­stod en sig­nal­feil som gjor­de at vi ikke klar­te å kom­mu­ni­se­re med de til sam­men 100 lys­punk­te­ne som ly­ser rødt el­ler grønt over hvert en­kelt kjøre­felt bå­de inni beg­ge tun­ne­le­ne og på broa over Otra, sier Mar­tin Fol­ke­stad.

Ak­ku­rat hvor og hvor­dan sig­nal­fei­len opp­sto, had­de de i går etter­mid­dag ennå ikke klart å fin­ne ut av.

Det ble prøvd uli­ke må­ter å få kon­takt med sig­nal­ly­se­ne på, samt å slå dem helt av. Det sis­te var hel­ler ikke så en­kelt, si­den sig­nal­ly­se­ne har in­ne­byg­get et sik­ker­hets­sys­tem som gjør at de fort­set­ter å ly­se ved hjelp av bat­te­ri­er der­som strøm­men for­svin­ner.

– Til slutt måt­te vi kob­le ut ly­se­ne ett og ett, noe som vis­te seg å være svært tid­kre­ven­de, sier Mar­tin Fol­ke­stad.

Ved 13-tida men­te de at kom­mu­ni­ka­sjo­nen igjen var opp­ret­tet med lys­sig­na­le­ne, men vå­get ikke å skru dem på før etter­mid­dags­rush­et.

– Der­som den sam­me fei­len skul­le opp­stå se­ne­re, vet vi nå hva som må gjø­res for å løse pro­ble­me­ne ras­ke­re. Den­ne gan­gen kan jeg ikke se at ting kun­ne vært gjort så mye an­ner­le­des. Vi gjor­de alt vi kun­ne for å få åp­net tra­fik­ken igjen så fort som over­hode mu­lig, sier Mar­tin Fol­ke­stad.

Et løf­te om at at sam­me fei­len ikke skal opp­stå igjen vil han ikke kom­me med, men sier de nes­te gang ikke vil bru­ke så lang tid på å få åp­net vei­en igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.