Tann­lege må i feng­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RUNE ØIDNE REINERTSEN

Tann­le­gen unn­dro minst fem mil­lio­ner fra be­skat­ning. Nå er han dømt til sju må­ne­der bak lås og slå, men har an­ket.

Ube­tin­get feng­sel i sju må­ne­der, bot på 320.000 kro­ner og 10.000 kro­ner til del­vis dek­ning av ak­tors ut­gif­ter. Det ble straf­fen for en tann­lege i slut­ten av 40-åre­ne fra Vest-ag­der som flyt­tet hjem fra ut­lan­det og star­tet prak­sis, men som ikke sør­get for å sen­de inn regn­ska­per og selv­an­gi­vel­ser.

I til­legg har han al­le­re­de be­talt cir­ka 2,5 mil­lio­ner kro­ner som han er skjønns­lig­net for av Skatt sør, iføl­ge for­sva­rer Carl Hen­ning Lekne­sund.

LIGNINGSLOVEN

Ting­ret­tens fers­ke dom mot tann­le­gen lis­ter opp to over­tre­del­ser av ligningsloven og tre av straffe­lo­ven. Egent­lig vil­le dom­mer­ne gå for enda stren­ge­re straff, men ga ra­batt for uri­me­lig lang saks­be­hand­lings­tid hos po­li­ti­et.

Odon­to­lo­gen var for øv­rig ikke enes­te mann på til­tale­ben­ken. En regn­skaps­fø­rer i 70-åre­ne stod til­talt for med­virk­ning til regn­skaps- og skatte­ro­tet. I til­legg fant ret­ten det be­vist at han had­de un­der­slått 350.000 kro­ner fra tann­lege­kli­en­ten. Pen­ge­ne må han be­ta­le til­ba­ke, men slip­per el­lers med 90 da­gers be­tin­get feng­sel.

Tann­le­gen er dømt for ikke å ha opp­gitt næ­rings­inn­tekt for åre­ne 2008-2011. Iføl­ge skatte­eta­ten ble 6,3 mil­lio­ner kro­ner av to­ta­le inn­tek­ter på 14 mill. ald­ri opp­gitt til be­skat­ning, mens ting­ret­ten gir ham kre­dit for all ri­me­lig tvil og set­ter det unn­drat­te be­lø­pet til fem mil­lio­ner kro­ner.

AL­LE­RE­DE AN­KET

Tann­le­gens ad­vo­kat, Carl Hen­ning Lekne­sund, for­tel­ler at hans kli­ent spo­ren­streks an­ket dom­men.

– Han me­ner seg uskyl­dig dømt. Han kom hjem etter fle­re år i ut­lan­det, uten kunn­ska­per om regn­skaps- og lig­nings­mes­si­ge for­hold. Nett­opp der­for an­sat­te han en regn­skaps­fø­rer. Så vi­ser det seg, etter lang tid, at man­nen ikke gjør job­ben sin. Hvor går da gren­sen for uakt­som­het? Ikke der ret­ten har satt den, etter vår opp­fat­ning. Dess­uten måt­te ak­to­ra­tet inn­røm­me fle­re feil un­der sel­ve retts­sa­ken, for­di det frem­kom nye be­vis til vår for­del, sier Lekne­sund.

– FOR­NØYD MED BE­TIN­GET

Når det gjel­der regn­skaps­fø­re­ren i 70-åre­ne, sier hans ad­vo­kat Be­rit The­re­se Knud­sen at hun og kli­en­ten skal gjen­nom­gå dom­men og vur­de­re anke.

– At han har fått en fullt ut be­tin­get dom, er vi for­nøy­de med, iso­lert sett. Men i til­legg til un­der­sla­get, var han til­talt for med­virk­ning til brudd på lig­nings- og bok­fø­rings­lo­ve­ne. Der må vi se på om ret­ten har vur­dert hans an­svar kor­rekt, an­ty­der ad­vo­kat Knud­sen.

Po­liti­ad­vo­kat Hil­de Alm­åsstø har ikke vært til­gjen­ge­lig for kom­men­ta­rer. Dom­men be­kref­ter imid­ler­tid at iall­fall ett av be­lø­pe­ne i den opp­rin­ne­li­ge på­stan­den ble re­du­sert un­der retts­sa­kens gang, slik ad­vo­kat Lekne­sund vi­ser til.

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCAPIX

Tann­lege­virk­som­het kan ska­pe be­ty­de­li­ge inn­tek­ter. For en tann­lege fra Vest-ag­der gikk det skeis i for­hold til lig­nings­myn­dig­he­te­ne. Nå er han dømt til feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.