50 års tysk venn­skap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOL­LE­RUD lars.hol­le­rud@fvn.no

Ord­fø­rer­ne i Kris­tian­sand og Müns­ter har gode grun­ner til å gra­tu­le­re hver­and­re. 50 år etter at de­res for­gjen­ge­re skål­te i en fransk vin­kjel­ler, le­ver venn­ska­pet mel­lom de to by­ene i bes­te vel­gå­en­de.

– Vi kan vel si at for­hol­det til dere er det var­mes­te blant alle våre ti venn­skaps­byer, sa Ha­rald Fur­re.

– Vi kan si det sam­me om for­hol­det til dere, svar­te Mar­kus Lewe, ord­fø­rer i Müns­ter som har venn­skaps­av­ta­le med ni byer.

Ons­dag an­kom sist­nevn­te Kris­tian­sand i spis­sen for en de­le­ga­sjon på sju per­soner. De kom for å ut­veks­le ga­ver, er­fa­rin­ger, ut­ford­rin­ger og ide­er, som tra­di­sjo­nen er når ut­sen­din­ger mø­ter vert­skap fra de to by­ene.

Samt de­ling av sei­las, mid­da­ger og kul­tur, med ny­lig hjem­vend­te full­rig­ge­ren Sør­lan­det, vand­ring i Rav­ne­da­len, be­søk i Kil­den og ar­ran­ge­ment på Gim­le gård som stikk­ord.

Müns­ter, med over 300.000 inn­byg­ge­re og blant an­net kjent som Tysk­lands syk­kel­ho­ved­stad, har titt og ofte sendt gjes­ter til Kris­tian­sand.

«SKVETTE GLAD»

Som for fem år si­den, da tal­s­per­son Klaus Vo­el­ker ut­tal­te til Fædre­lands­ven­nen at han vil­le bli «ka­non, vergo­ten, skvette glad», der­som seks per­soner i føl­get kun­ne få an­led­ning til å bo privat un­der opp­hol­det.

Vo­el­ker had­de vært tals­mann så len­ge at han lær­te seg noe norsk, som han med friskt mot og på sjar­me­ren­de vis be­nyt­tet når han kor­re­spon­der­te med ven­ner i nord.

– Te­ma­ene den­ne gang er di­gi­ta­li­se­ring, ra­di­ka­li­se­ring, sam­funns­sik­ker­het og Müns­ter og Kris­tian­sand som uni­ver­si­tets­byer. Müns­ter har nær­me­re 50.000 er stu­den­ter, og jeg øns­ker å lære mer om hvor­dan de ar­bei­der for å være et godt vert­skap for uni- ver­si­tets­byen, sier Ha­rald Fur­re.

Også noen blant den yngs­te gar­de vet om venn­ska­pet mel­lom de to by­ene. Blant an­net har Kring­sjå sko­le hatt fle­re Co­me­ni­us og Eras­mus-pro­sjek­ter sam­men med Bo­del­schwingh­schule i Müns­ter gjen­nom man­ge år.

GOD TONE

Skå­lin­gen i den frans­ke vin­kjel­le­ren nevnt inn­led­nings­vis, skjed­de i Orleans, som al­le­re­de var vennskapsby med bå­de Kris­tian­sand og Müns­ter. Det var der da­væ­ren­de ord­fø­rer Leo Tallak­sen og hans tys­ke kol­le­ga fikk så god tone at de vil­le for­ma­li­se­re den.

Det spe­si­el­le var at at Leo Tallak­sen og fle­re and­re i formannskapet had­de sit­tet i tysk kon­sen­tra­sjons­leir un­der kri­gen.

«Det er gans­ke be­mer­kel­ses­ver­dig at de som had­de lidt mest i tys­ke kon­sen­tra­sjons­lei­rer, var de førs­te til å gå inn for at vi måt­te støt­te de de­mo­kra­tis­ke kref­ter i det nye Tysk­land», skrev fi­nans­råd­mann Odd Hult­mann etter at ved­ta­ket var gjort.

Venn­skaps­av­ta­len ble til og med ved­tatt i formannskapet uten an­tyd­ning til uenig­het, en av­ta­le som var en av de førs­te en tysk by un­der­teg­net med en by i et tid­li­ge­re ok­ku­pert land.

Fei­rin­gen av det 50 år lan­ge venn­ska­pet fort­set­ter i Müns­ter i sep­tem­ber.

I til­legg til Müns­ter og Orleans, har Kris­tian­sand har også venn­skaps­av­ta­le med Let­chworth i Stor­bri­tan­nia, Troll­hät­tan i Sverige, Kera­va i Fin­land, Rey­kja­nes­bær på Is­land, Gdy­nia i Po­len, Wal­vis Bay i Na­mi­bia, Hjør­ring i Dan­mark og Raj­sha­hi i Bang­la­desh.

FOTO: LARS HOL­LE­RUD

Kong Chris­tin IV vil­le sik­kert ha vært til­freds med venn­ska­pet mel­lom Kris­tian­sand og Müns­ter. Her re­pre­sen­tert ved ord­fø­rer­ne Ha­rald Fur­re og Mar­kus Lewe.

FOTO: LARS HOL­LE­RUD

Ge­org Ber­ding (f.v.), Mar­kus Lewe, Ha­rald Wöl­ter, Tho­mas Fas­ter­mann (del­vis skjult), Ha­rald Fur­re, Matt­hias Sch­midt, Chris­ti­ane Lö­sel og Ma­ria Lewe fikk se litt av Toll­bod­gata på sin kor­te by­vand­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.