Nå kan de fer­des fritt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Etter å ha vært sju må­ne­der i kirke­asyl i Vågs­bygd kir­ke, kan en­de­lig hele fa­mi­li­en fer­des fritt etter å ha mid­ler­ti­dig opp­holds­til­la­tel­se.

– Det er en vel­dig stor dag for oss, sier mora i fa­mi­li­en på ny­lært norsk og med et bredt smil.

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet om fa­mi­li­en som har fått av­slag på opp­holds­til­la­tel­se og der­med søk­te kirke­asyl i Vågs­bygd kir­ke. Der har de vært si­den 3. no­vem­ber.

Bar­na har kun­net gå ut av kir­ken, men for­eld­re­ne har ikke turt å be­ve­ge seg mer enn noen me­ter uten­for kirke­dø­re­ne av frykt for å bli tatt for ut­sen­del­se. Men med da­gens be­skjed, ut­vi­des ho­ri­son­ten.

– Jeg vil ned til sen­trum og syk­le. Det har jeg sav­net vel­dig, sier mora.

ELLEVILL GLE­DE

Det var elds­te jen­ta i fa­mi­li­en som fikk be­skje­den først. Hun var på handle­tur i byen da hun mot­tok glad­ny­he­ten.

– Jeg skrek og hop­pet og klem­te søs­te­ren min. Jeg snak­ket høyt og klem­te alle midt i bu­tik­ken, sier hun en­tu­si­as­tisk.

Først kan alt­så fa­mi­li­en nyte som­mer­en i fri­het etter en vin­ter og vår i kirke­rom­met. Til høs­ten av­gjø­res det om de får per­ma­nent opp­hold i Nor­ge.

– BØNNESVAR

Fa­mi­li­en fryk­ter hva som kan skje der­som de blir re­tur­nert til Af­gha­ni­stan etter at de har kon­ver­tert til kris­ten­dom fra islam. Etter en lang pro­sess, har det til ti­der vært vans­ke­lig å hol­de mo­tet oppe. Ny­he­te­ne de fikk, kom gjen­nom en mel­ding fra Ut­len­dings­nemn­da (UNE) om at ved­ta­ket om ut­sen­del­se har blitt ut­satt i på­ven­te av be­hand­ling av sa­ken. Iføl­ge ad­vo­kat Arild Hum­len ty­der det på at fa­mi­li­en nå får løf­tet fram sa­ken sin for UNE.

– Et slikt møte kan tro­lig ikke skje før i ok­to­ber, og fram til da har de lov­lig opp­hold i Nor­ge, sier Hum­len.

HJELPERE

Dag­lig le­der i Vågs­bygd kir­ke, Per Gun­nar Pe­der­sen, har fulgt fa­mi­li­en tett. Sam­men med res­ten av sta­ben i me­nig­he­ten og en stor grup­pe fri­vil­li­ge har de tatt hånd om fa­mi­li­en.

– Det har vært en be­ri­kel­se. Man­ge har også støt­tet øko­no­misk for å få det­te til å gå. Nå hå­per vi fa­mi­li­en skal bo her til sa­ken er av­gjort, sier Pe­der­sen.

Han har stilt opp på sko­len med bar­na når for­eld­re­ne ikke kun­ne, men nå kan for­eld­re­ne ta den plas­sen skal ha.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Fa­mi­lie­fa­ren øns­ker ikke å stå fram med navn, men kun­ne bli av­bil­det. Han fei­rer her de gode ny­he­te­ne sam­men med Per Gun­nar Pe­der­sen og fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.