God­tar å rive mur­ko­loss på

Gam­le Lund Trafo­sta­sjon står i vei­en for ar­beids­plas­ser, hev­det ei­er­ne av Od­der­nes Gart­ne­ri. De­res bønn ble hørt – po­li­ti­ker­ne sa ja til ri­ving.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Det skjed­de med knap­pes­te mar­gin (5-4) i by- og miljø­ut­val­get tors­dag.

– Den­ne ei­en­dom­men er ær­lig og re­de­lig kjøpt av min olde­far. Si­den har vi av­gitt om­trent halve ei­en­dom­men til vei­ut­byg­ging og of­fent­lig in­fra­struk­tur. Si­tua­sjo­nen er pre­kær. Skal vi byg­ge ned, el­ler byg­ge opp? Re­gio­nen tren­ger ar­beids­plas­ser, sa Hel­ge Røs­stad da po­li­ti­ker­ne kom på vi­sitt.

Od­der­nes Gart­ne­ri ble etab­lert i 1930. Den gang var ei­en­dom­men på roms­li­ge 30 mål, nå er det bare 13 igjen. Be­drif­ten har be­hov for mer la­ger­plass, men et so­lid hin­der står alt­så i vei­en.

– HVA ER VIK­TIGST?

Gam­le Lund Trafo­sta­sjon ble bygd i 1920, og byg­nin­gen er eid av Ag­der Ener­gi Nett.

Et «hin­der» som er vel verdt å be­va­re, iføl­ge bå­de by­an­tik­var og fyl­kes­kon­ser­va­tor. De me­ner den har be­ty­de­lig verne­ver­di som tek­nisk-in­du­stri­elt kul­tur­min­ne og mo­nu­ment over elek­tri­fi­se­rin­gen av Kris­tian­sand.

– Hva er vik­tigst for byen? At den­ne byg­nin­gen står som et tomt skall? Kom­mu­nen har vel ikke tenkt å bli opp­fat­tet som næ­rings­fiendt­lig, spur­te Hel­ge Røs­stad.

Plante­mar­ke­det er blitt en be­ty­de­lig ar­beids­plass med 40 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning, 15-16 års­verk og nær­me­re 40 an­sat­te i høy­se­son­gen. I 2014 ble det in­ves­tert 20 mil­lio­ner kro­ner i om­byg­ging.

Ap del­te seg i sa­ken, og sør­get sam­men med Frp, Høy­re, Sp og De­mo­kra­te­ne for ri­vings­fler­tall, mens KRF, Venst­re og MDG tal­te imot.

– Vi kan vel kon­klu­de­re med at det­te var en høy­spent sak, sa ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås (Frp) etter de­bat­ten, som ble en «ry­sa­re».

– VIL­LE KOS­TET MIL­LIO­NER

Al­le­re­de i 2013 vil­le kraft­le­ve­ran­dø­ren gjø­re kort pro­sess med den høy­reis­te trafo­sta­sjo­nen, som ikke har vært i bruk si­den en ny ble bygd på bak­si­den i 2001.

Men by­ut­vik­lings­sty­ret sa den gang nei (7-2), og Fyl­kes­man­nen av­vis­te nett­sel­ska­pets kla­ge på ved­ta­ket.

– Vi ble fore­spei­let at den gam­le skul­le vekk da den nye ble opp­ført, på­pek­te Kay Røs­stad.

Den gam­le trafo­en er sta­dig i

FAKTA Gam­le Lund Trafo­sta­sjon

● Bygd i 1920, tre høye eta­sjer med to­talt 1500 kvad­rat­me­ter gulv, teg­net av ar­ki­tekt Thor­vald Hauff. Sta­sjo­nen har et til­bygg fra 1960 teg­net av Frid­tjof Fonahn.

● Det er ele­men­ter bå­de av ny­ba­rokk (ut­for­min­gen av gavl, tak­form) og ny­klas­si­si­me (en­kel­het). Inn­gangs­par­ti­et med mo­nu­men­tal trapp, do­ris­ke søy­ler og pent ut­for­met dør er et ka­rak­te­ris­tisk ele­ment i fa­sa­den.

● Trans­for­ma­to­rer bru­kes til å til­pas­se spen­nin­gen mel­lom kraft­over­fø­rings­net­tet og for­bru­ker­net­tet. for­fall og eg­ner seg ikke til noe som helst, hel­ler ikke som la­ger, iføl­ge nett­sel­ska­pet.

– Det vil­le kos­tet oss man­ge mil­lio­ner kro­ner å set­te trafos­ta- sjo­nen i stand, noe som ikke er en del av vår kjerne­virk­som­het. Det er en reg­ning vi måt­te sendt til våre 190.000 kun­der på Ag­der, opp­lys­te Sa­ra Zacha­rias­sen, sjef for Ju­ri­disk og Kva­li­tet i Ag­der Ener­gi Nett AS.

Av­ta­len er at ei­en­dom­men til­bake­fø­res fra AE Nett til grunn­ei­er, Røs­stad-fa­mi­li­en, så snart sta­sjo­nen er re­vet.

– Vi har man­ge gam­le kraft­sta­sjo­ner som er mer verne­ver­di­ge enn den­ne, hev­det Zacha­rias­sen.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

By- og miljø­ut­val­get valg­te med knapt fler­tall å si ja til ri­ving av den høy­reis­te trafo­sta­sjo­nen fra 1920, som bå­de by­an­tik­var og fyl­kes­kon­ser­va­tor me­ner bør be­va­res som et tids­ty­pisk in­du­stri­bygg. Po­li­ti­ker­ne i førs­te rek­ke er fra venst­re Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe (MDG), Sti­an Stor­buk­ås (Frp), Gre­te Kvel­land Skaa­ra (KRF) og He­le­ne H. Knud­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.