Off­shore­fir­ma er kon­kurs – 15 mis­tet job­ben

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RUNE ØIDNE REINERTSEN

Mark­hus AS var spe­sia­list på off­shore bo­lig­mo­du­ler. Nå har sel­ska­pet buk­ket un­der for ord­re­tør­ke og 15 an­sat­te har mis­tet job­be­ne sine.

Mark­hus AS på Øs­ter­hus In­du­s­tri­om­rå­de i Grim­stad har be­gjært opp­bud, alt­så slått seg selv kon­kurs.

Sel­ska­pet, som ble stif­tet i 2002, om­ta­ler seg selv som «et ar­ki­tekt- og en­gi­neer­ing­sel­skap med spe­sial­kom­pe­tan­se in­nen pro­sjek­te­ring av bo­lig­kvar­ter og mo­du­ler for det glo­ba­le off­shore­mar­ke­det».

– Det har slitt grun­net ord­re­tør­ke de sis­te åre­ne. På slut­ten var det 15 an­sat­te igjen, for­tel­ler bo­sty­rer, ad­vo­kat Ole Mag­nus Heim­vik.

I 2010 så det imid­ler­tid lyst ut. Da fikk Mark­hus AS et stort opp­drag med å de­sig­ne bo­lig­kvar­te­ret på en ny bo­lig­platt­form på Eko­fisk­fel­tet, med plass til 550 mann. Året etter, i 2011, had­de da også Mark­hus inn­tek­ter på 155 mil­lio­ner kro­ner.

Si­den gikk det bratt ned­over. Regn­ska­pet for 2015, som er det sist til­gjen­ge­li­ge, vi­ser om­set­ning på 12 mil­lio­ner kro­ner. På de tre åre­ne 2013–2015 ble sam­let un­der­skudd 41 mil­lio­ner kro­ner. Per ut­gan­gen av 2015 var bok­ført egen­ka­pi­tal ne­ga­tiv med 24 mill.

Av styre­be­ret­nin­gen for 2015 frem­går det at sel­ska­pet inn­gikk gjelds­av­ta­le med sen­tra­le kre­di­to­rer tid­lig i 2016, og at «sel­ska­pet er (...) i slutt­for­hand­lin­ger om en stør­re kon­trakt».

Den har åpen­bart ikke slått til.

Som nevnt var det 15 an­sat­te ved kon­kurs­åp­ning. Da Fædre­lands­ven­nen om­tal­te Eko­fisk-opp­dra­get i 2010, had­de Mark­hus AS i over­kant av 30 an­sat­te i Nor­ge, Eng­land og Sin­ga­po­re. Ved ut­gan­gen av 2015 var det 20 fast an­sat­te i Grim­stad.

– Kan det bli ny drift, ad­vo­kat Heim­vik?

– Det er for tid­lig å si. – Hvor stor var gjel­den da sel­ska­pet be­gjær­te opp­bud?

– Rundt 30 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.