– Se på Råd­hus­ca­fe­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

●● Fle­re av po­li­ti­ker­ne frem­før­te ar­gu­men­ter i beg­ge ret­nin­ger da de dis­ku­ter­te sa­ken i går.

– Jeg har kjempe­pro­ble­mer med å rive etter at jeg for noen år si­den sa «riv si­lo­en, den kan ikke bru­kes til noen­ting», er­kjen­te He­le­ne H. Knud­sen (H).

Før hun sat­te inn stø­tet:

– Et godt ar­gu­ment er av­ta­len som lig­ger til grunn, nem­lig at ei­en­dom­men skal til­bake­fø­res når det ikke er bruk for byg­get mer. Der­for lan­der jeg på ri­ving. Frp var på lin­je.

– Byg­get er ubru­ke­lig for and­re for­mål, og vi kan ikke på­leg­ge Ag­der Ener­gi el­ler grunn­ei­er å be­ta­le. Sen­der vi det ut på vern vil det være en lang ør­ken­vand­ring, ad­var­te ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås, som møt­te mot­bør:

– Hvis vi be­va­rer byg­get, vil det etter noen år kun­ne bru­kes til an- dre ting. Se bare på Råd­hus­ca­fe­en, ar­gu­men­ter­te Ei­rik Då­støl Lange­land (Ap).

– Vi har dess­ver­re opp­levd litt for man­ge gan­ger at næ­ring blir prio­ri­tert foran be­va­ring, for ek­sem­pel ri­ving av den gam­le bør­sen i sen­trum. Det bør være mu­lig å fin­ne and­re ut­vi­del­ses­mu­lig­he­ter på tom­ta, sa Pet­ter Be­ne­stad (V).

Vi­dar Klep­pe (Dem.) ma­net til å stik­ke fin­ge­ren i jor­da, el­ler et jor­det støpsel:

– Jeg kun­ne ten­ke meg bå­de syke­hjem, spill­ka­si­no og res­tau­rant, men det er ikke rea­li­te­ten. Hvis Ag­der Ener­gi fant det øko­no­misk for­svar­lig å rus­te opp byg­get, vil­le de gjort for lengst.

Sis­te ord er ikke nød­ven­dig­vis sagt. Det gjen­står å se om fyl­kes­kom­mu­nen vil på­kla­ge ved­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.