FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Vatne­strøm jern­bane­pro­sjekt

● 667 me­ter med side­spor fra Sør­lands­ba­nen til Vatne­strøm in­du­s­tri­om­rå­de i Iveland, samt re­no­ve­ring av havne­spo­re­ne i Kris­tian­sand.

● In­ves­te­rings­kost­nad på 20,2 mill.hvor Bane NOR står for halv­par­ten og Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne og Atp-pro­sjek­tet står for om­trent hver sin fjerde­del av be­lø­pet.

● 7000 vogn­tog har de sis­te åre­ne frak­tet vann på svin­ge­te og sma­le fyl­kes­vei­er for­bi fem barne­sko­ler på vei ned til hav­na ved sjø­en. Det nye vann­to­get skal gå fra Vatne­strøm til Kris­tian­sand én gang i døg­net, og skal drif­tes av gods­tog­sel­ska­pet Car­go­net. Fra hav­na, og opp igjen til fab­rik­ken, tar to­get med seg em­bal­la­sje, tom­flas­ker, og an­net ma­te­ri­ell til pro­duk­sjo­nen.

● Miljø­ef­fek­ten er be­reg­net til 20.000 t. Co2-ekvi­va­len­ter per år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.