FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Per Filip Som­mer­stedt (64)

● Bo­sted: Søm i Kris­tian­sand

● Si­vil sta­tus: Skilt, in­gen barn

● Bak­grunn: Har hatt en rek­ke in­ter­na­sjo­na­le le­der­opp­ga­ver, og har bodd sto­re de­ler av li­vet i ut­lan­det. Flyt­tet til Kris­tian­sand i 2010 da han ble ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Stif­tel­sen Full­rig­ge­ren Sør­lan­det.

● Ak­tu­ell: Full­rig­ge­ren Sør­lan­det er til­ba­ke i Kris­tian­sand etter to års jord­om­sei­ling, og run­der 90 år i år. Den­ne må­ne­den har også fyl­kes- og kom­mune­po­li­ti­ker­ne be­vil­get eks­tra mil­lio­ner for å bed­re sku­tas vans­ke­li­ge økonomi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.