Fyl­la er skjen­kers an­svar

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDMUND HARSVIK, re­dak­tør Gate­ma­ga­si­net Klar Kris­tian­sand

Vi ser gjen­tat­te gan­ger at kon­ser­ter pre­ges av fyll. Den sis­te hvor CB sto for skjen­kin­ga, og da må kom­mu­nen gjø­re CB an­svar­lig.

●● Den gan­gen vi had­de ser­vi­tø­rer ved bor­de­ne på res­tau­ran­ter, var det ser­vi­tør som had­de an­sva­ret for at gjes­te­ne ved sitt bord ikke ble over­sta­dig be­ru­set. Det sam­me må også gjel­de på kon­ser­ter. Slik det er nå, pre­ges kon­ser­te­ne ofte av ful­le 40- til 60 årin­ger, hvor opp­sla­ge­ne i etter­kant blir oppslag hvor ar­tis­ten ble bak­grunn­støy til drik­kin­gen.

I ho­ved­sak er ho­ved­an­sva­ret for reg­le­ne for skjen­king kom- mu­ne­nes. De skal leg­ge ret­nings­lin­je­ne for skjen­ke­løy­ve­ne som blir til­delt. Når det nå vi­ser seg at de an­svar­li­ge ar­ran­gø­re­ne ikke har kon­troll, må kom­mu­nen re­gu­le­re øl­ser­ve­rin­gen slik at de ikke får sel­ge mer enn to halv­li­te­re per inn­gangs­bil­lett. I til­legg skal skjen­ke­om­rå­det være fy­sisk av­gren­set og in­gen al­ko­hol skal ut el­ler inn av det­te om­rå­det. På den­ne må­ten for vi plas­sert an­sva­ret dit det hø­rer hjem­me.

Nå er det like før Palme­sus skal i gang, og da gjel­der det å få på plass et slikt re­gel­verk i flor­kant. Det kan ikke være slik at kon­ser­ter og fes­ti­va­ler skal fi­nan­sie­res ut fra hvor mye al­ko­hol de sel­ger. Men gjen­nom salg av inn­gangs­bil­let­ter.

Med en li­mit på to drin­ker, halv­li­te­re per bil­lett, blir det mu­lig for også de som går på kon­ser­ter for mu­sik­kens skyld å kose seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.