Inn­før næ­rings­li­vet og grün­der­nes kvar­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR KLEP­PE OG ODDFINN PE­DER­SEN, by­styre­re­pre­sen­tan­ter for De­mo­kra­te­ne i Kris­tian­sand

Kris­tian­sand og re­gio­nen vår har som mål å være blant Nor­ges mest in­no­va­ti­ve.

●● Næ­rings­for­enin­gen og Kris­tian­sand kom­mu­ne, sam­men med in­ves­to­rer, banker, etab­le­rer­sent­re, In­no­va­sjon Nor­ge og Innov­en­tus Sør har der­for en mål­set­ning om å rea­li­se­re fle­re og bed­re for­ret­nings­ide­er i re­gio­nen. Det­te ar­bei­det er sær­de­les vik­tig i en tid med man­ge opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger i hele den sør­lands­ke olje­re­la­ter­te in­du­stri­en.

Grun­net over­nevn­te me­ner der­for De­mo­kra­te­ne at Kris­tian­sand by­sty­re bur­de inn­føre en ord­ning som gir næ­rings­li­vet og grun­de­re mu­lig­het til å snak­ke di­rek­te til Kris­tian­sand by­sty­re om det de måt­te» ha på hjer­te» gjen­nom ny­ord­nin­gen: «næ­rings­li­vet og grun­de­re­nes kvar­ter».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.