Sør Bo­lig rea­ge­rer på presse­om­ta­le

Faedrelandsvennen - - MENING - STY­RET I SØR BO­LIG EI­EN­DOM AS V/ HANS A. IVERSEN, REMY DIEDERIKS, TROND RØN­NIN­GEN, KARL TO­RE DA­LEN

I en se­rie ar­tik­ler har Fædre­lands­ven­nen, Aust-ag­der blad, Tvede­strands­pos­ten, og Ag­der­pos­ten om­talt di­ver­se pro­sjek­ter som Sør Bo­lig Ei­en­dom AS (SB) er in­volvert i.

●● Inn­led­nings­vis vil SB for­sik­re alle side kun­der om at alle mang­ler vil bli ret­tet og så raskt som over­ho­det mu­lig. SB har for­stå­el­se for at kun­der sy­nes det­te har tatt for lang tid. Hver dag som går er én for mye, men vi sty­rer ikke det­te bare selv og er av­hen­gig av le­ve­ran­ser oa. fra le­ve­ran­dø­rer mv. Det har imid­ler­tid blitt gitt ut for lite in­for­ma­sjon og for sent, og det­te vil vi be­kla­ge på det ster­kes­te. Vi er yd­my­ke på at det­te er vårt an­svar å ryd­de opp i, og vi for­sik­rer at vi bå­de har vil­je og økonomi til å ord­ne for­hol­de­ne iht av­ta­ler og lov­krav. Alle om­tal­te for­hold er på et sta­di­um un­der ut­bed­ring og det tas sik­te på så snar­lig fer­dig­stil­lel­se.

SB må imid­ler­tid gå i ret­te med Fædre­lands­ven­nen sin dek­ning av sa­ken hvor det helt feil­ak­tig bl.a. blir skre­vet at SB si­tat: «Mis­ter an­svars­rett for å byg­ge bo­li­ger» og «Sør Bo­lig får ikke byg­ge mer». Det er også skre­vet at SB må fin­ne and­re en­tre­pre­nø­rer til å slutt­føre ar­bei­der mv.

Det­te er po­si­tivt feil og opp­følg­ning vil bli fore­tatt over­for Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU). Det kor­rek­te er at SB er blitt vars­let om at an­svars­rett kan trek­kes til­ba­ke, men at det­te på in­gen måte er gjort. SB har så­le­des ver­ken mis­tet sin an­svars­rett el­ler blitt nek­tet å byg­ge. Hvor­vidt sli­ke ut­ta­lel­ser skyl­des uvi­ten­het om re­gel­ver­ket, øns­ke om spiss­for­mu­le­ring det ikke er dek­ning for el­ler beg­ge de­ler vi­tes ikke, men dår­lig jour­na­lis­tisk hånd­verk er det i alle fall.

SB har og vil fort­set­te å ha en god og grun­dig dia­log med de ak­tu­el­le bygge­saks­myn­dig­he­ter og vil selv­sagt ret­te samt­li­ge for­hold som blir på­pekt. Det­te vil gjø­res i til­legg til ut­bed­ring av even­tu­el­le kjøps­retts­li­ge mang­ler. SB tar på in­gen måte lett på et slikt for­hånds­var­sel og er­kjen­ner at en her har kom­met bak­på etter at en av de­res un­der­le­ve­ran­dø­rer gikk kon­kurs og stan­set sine ar­bei­der med umid­del­bar virk­ning. An­sva­ret hvi­ler imid­ler­tid helt og hol­dent på SB og de­res kun­der skal ikke bli ska­de­li­den­de som føl­ge av det­te.

SB vil som før ikke kom­mu­ni­se­re med sine kun­der gjen­nom media, men di­rek­te med den det gjel­der. Media som, i sin iver etter å få sen­sa­sjo­nelt preg på sine ar­tik­ler, fa­rer med usann­he­ter el­ler i bes­te fall gro­ve unøy­ak­tig­he­ter bi­drar til lite an­net enn yt­ter­li­ge­re å øke kon­flikt­ni­vå­et.

AR­VID AN­DER­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.