Kom­mune­styre­ved­tak – helt uten ver­di

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den 22. juni 2016 gjor­de Søg­ne kom­mune­sty­re føl­gen­de ved­tak: Kom­mune­sty­ret leg­ger det kla­re rå­det ved folke­av­stem­nin­gen til grunn og av­slut­ter der­ved pro­ses­sen hva an­går kommunesammenslåing.

●● Det var be­tryg­gen­de, kla­re­re kun­ne det ikke sies. Po­li­ti­ker­ne vant der­med «Trover­dig­hets­po­kal» for sitt ved­tak. Da kun­ne vi ta den sa­ken med ro – trod­de vi. Søg­nes po­li­ti­ke­re var krys­tall­kla­re, like kla­re som folke­av­stem­min­gen – en­stem­mig nei til å bli sam­men­slått med Kris­tian­sand.

Mat­va­rer har som kjent ikke har all ver­dens hold­bar­het - alt fra noe da­ger til noen må­ne­der. Hvor­dan er det med po­li­tis­ke ved­tak? Har de like kort hold­bar­het – som for ek­sem­pel en pak­ke egg? Vi ser nå at en del av våre po­li­ti­ke­re, inkl. ord­fø­rer, ven­der seg helt bort fra sitt eget kom­mune­styre­ved­tak, som ble gjort for un­der et år si­den.

Da er det gans­ke na­tur­lig, og helt uunn­gåe­lig, at folk blir in­der­lig forb…. når den po­li­tis­ke le­del­se fak­tisk forbi­går folke­av­stem­nin­gen og eget kom­mune­styre­ved­tak som om det ikke skul­le ek­sis­te­re. Det er uan­sett sær­de­les godt eg­net til å frem­me po­li­ti­ker­for­ak­ten. Den er san­ne­lig stor nok fra før. Etter at Stor­tin­get den 8. juni ved­tok tvangs­sam­men­slå­in­gen har det fle­re ste­det i lan­det blitt opp­rør og et høy­lytt krav om om­kamp. Det for­ven­tes, som en selv­føl­ge, at også våre lo­ka­le po­li­ti­ke­re går inn i den kam­pen straks. «Po­ka­len» for tro­ver­dig po­li­ti­ker­ar­beid er her­ved inn­dradd. Det er nå kam­pen for vår kom­mu­ne og frem­ti­den egent­lig star­ter! kom­mer ikke ut fra in­gen­ting slik vest­li­ge po­li­ti­ke­re og pres­se har en sterk tendens til å tro for å hev­de sin uskyld og tro at man står for det gode mot det onde. Når det gjel­der kam­pen mot ter­ror bur­de USA, Ves­ten og Nato bli mer kri­tis­ke til egen ut­fø­rel­se av ter­ror som bare fø­rer til mer ter­ror fra IS og and­re ter­ror­grup­per. Den selv­kri­tik­ken er dess­ver­re lik null hos vest­li­ge po­li­ti­ke­re og pres­se.

USA støt­tet Mu­ja­he­din (se­ne­re Ta­li­ban) i kam­pen mot Sov­jet i Af­gha­ni­stan. Bur­de man være over­ras­ket over an­gre­pet 11/92001 når USA sam­ti­dig støt­ter Saudi-ara­bia som ver­dens størs­te eks­por­tør av ter­ro­ris­ter? Irak-kri­gen i 2003 var ba­sert på løgn og fri dikt­ning, og når Sad­dam for­svant fikk ter­ro­ris­te­ne fritt spille­rom. Sam­ti­dig bom­ber man ikke bare IS, men bom­ber og dre­per si­vi­le sun­ni­er i stor ska­la, og støt­ter still­tien­de opp om de ira­kis­ke styr­ke­ne og sjia­mi­lit­se­ne sine gro­ve over­grep og tor­tur av sun­ni­ene. USA og Eng­land drev en gru­som ter­ror mot den ira­kis­ke si­vil­be­folk­nin­gen i 2003 ved bruk av de­pleted ura­ni­um som har en hal­ve­rings­tid på 4.5 mil­li­ar­der år. Kon­se­kven­se­ne av den­ne ter­ro­ren vil være ka­ta­stro­fa­le for hele den ira­kis­ke si­vil­be­folk­nin­gen og næ­ring­skje­den til evig tid, men Ves­ten bryr seg ikke. De er jo tross alt bare mus­li­mer. Kri­gen mot Li­bya var også ba­sert på en løgn da Gadaf­fi i fle­re år had­de ad­vart CIA og MI6 mot mus­lim-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.