Mid­del­må­dig bak­grunns­mu­sikk

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HIL­DE ERSTAD

POP Ka­ty Per­ry

«Wit­ness» (Ca­pi­tol)

Ka­ty Per­ry har hatt hele ni hits som har top­pet lis­ter ver­den over si­den 2008. Helt fra star­ten har hun team­et opp med kon­gen av låt­skri­ving in­nen pop­sjan­ge­ren, svens­ke Max Mar­tin, noe hun gjør at­ter en gang. Dess­ver­re er ikke det­te nok til å red­de et svært så ta­fatt al­bum.

Tid­li­ge­re har Ka­ty Per­ry hatt et ty­de­lig sound med en kraft­full stem­me, frek­ke teks­ter og meng­der med at­ti­ty­de. Den­ne gan­gen er sær­egen­he­ten vas­ket ut til for­del for over­pro­du­sert elek­tro-pop som stu­per inn­om di­ver­se sub-sjang­re. Her går det fra bri­tisk 2-step i tit­tel­spo­ret, 80-talls­synth på «Rou­let­te» og tid­lig nitti­talls hou­se på lå­ten «Swish Swish».

Med unn­tak av noen gull­spor som den sve­ven­de «Déjà Vu», er det­te et al­bum fullt av mid­del­må­dig bak­grunns­mu­sikk. «Mind Ma­ze» er en av al­bu­mets ver­ste lå­ter med et flash av tran­ce og eks­tre­me vo­kal­ef­fek­ter som vis­ker ut Per­ry til det ugjen­kjen­ne­li­ge.

Ka­ty Per­ry har mis­tet det vi­ta­le og his­si­ge ut­tryk­ket med det­te va­ge al­bu­met. Det vir­ker ikke som hun har noe på hjer­tet hver­ken tekst­lig el­ler mu­si­kalsk, og spyr ut et al­bum bare for­di plate­sel­ska­pet og fan­sen for­ven­ter det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.