fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

90 år

Kari Thorsland, Åse­ral. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår kjæ­re og spre­ke mam­ma, som fyl­te 90 år i går 15. juni. Burs­dags­hil­sen fra dine ni barn med svi­ger­barn, barne­barn og olde­barn.

9 år

To­bias Tor­ger­sen, Vennesla. Hipp hur­ra for To­bias som fyl­ler 9 år fre­dag 16. juni! Du er en liv­lig gutt som els­ker fiske og fot­ball. Vi er kjem­pe glad i deg gut­ten vår! God klem fra Mag­nus, Si­men, mam­ma og pap­pa.

70 år

Ha­rald nilsen, Kris­tian­sand. En blid mor­gen­ba­der fyl­ler 70 år! Vi ser frem til feiring i mor­gen! En stor gra­tu­la­sjon fra alle dine.

8 år

So­fie job­ling iversen, Kris­tian­sand. Vår fine So­fie blir 8 år den 16. juni og vi gra­tu­le­rer ver­dens bes­te jen­te så mye med da­gen. Man­ge gode klem­mer fra Os­kar, mam­ma og pap­pa.

40 år

Ani­ta Sang­vik nilsen og Bea­te Sang­vik Berg­støl, Søg­ne. Vi vil gra­tu­le­re våre kjæ­re store­søst­re med 40-års­da­gen 16. juni! Man­ge klem­mer fra lille­søs­ter Ceci­lie, lille­bror Per Tom­my og res­ten av fa­mi­li­en!

8 år

noah Tveit, Kris­tian­sand. Hur­ra for fot­ball­gut­ten vår som er 8 år i dag. En­de­lig er det din tur. I kveld skal du fei­res, og det gle­der vi oss til. Su­per glad i deg. Klem fra mam­ma, pap­pa, Ni­klas, San­der, Si­las og Lu­ca.

18 år

Caro­li­ne john­sen Fin­så­dal, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 18-års da­gen ,vår kjæ­re Caro­li­ne. Vi er kjempe­glad i deg,og hå­per at du får en kjem­pe fin dag. Man­ge klem­mer fra Char­lot­te, Dean, mam­ma og pap­pa.

8 år

Lin­nea So­fie Lunde­vold ny

gård, Birke­land. Vi vil gra­tu­le­re god­jen­ta vår, og ver­dens bes­te store­søs­ter med 8-års­da­gen 16. juni. Vi er kjempe­glad i deg! Var­me burs­dags­klem­mer fra Alva Emi­lie, mam­ma og pap­pa.

18 år

Caro­li­ne john­sen Fin­så­dal, Kris­tian­sand.

I dag fyl­ler vår lil­le, skjøn­ne prin­ses­se 18 år! Du er god tvers gjen­nom, og vi er utro­lig glad i deg! Man­ge klem­mer fra Jon, Jo­nas, To­bias, Ve­mund, Solveig og Birgitte.

7 år

Ka­ro­li­ne Hen­ri­et­te Mad­sen, Søg­ne. Vi øns­ker å sen­de en burs­dags­hil­sen til god­jen­ta vår, Ka­ro­li­ne, som blir 7 år i dag. Du er fan­tas­tisk på alle må­ter, og vi er utro­lig stol­te av deg og vel­dig glad i deg. Klem fra mam­ma pap­pa og Lin­nea

12 år

na­ta­lie Sme­land San­nes, Åse­ral. Hipp hur­ra! Gra­tu­le­rer med da­gen Na­ta­lie. Hå­per du får en su­per dag som vi skal fei­re i Dan­mark den­ne hel­gen. Mam­ma, pap­pa og Emi­lie er kjem­pe glad i deg.

5 år

Kai­sa Bre­en, Kris­tian­sand. Kjæ­re, skjøn­ne Kai­sa! Vi gra­tu­le­rer så mye med 5-års­da­gen! Gle­der oss til burs­dags­sel­ska­pet :) Hil­sen fra mor­mor og beste­far.

11 år

jo­hanna Danielsen, Kris­tian­sand. Gra­tu­la­sjo­ner i mil­lio­ner til vår kjæ­re Jo­hanna som blir 11 år i dag! Da­gen fei­res fle­re gan­ger i år og vi gle­der oss til det. Du er su­per og vi er så gla­de i deg! Var­me klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

4 år

Made­len Hans

sen, Søg­ne. Hipp hur­ra for prin­ses­sa vår som en­de­lig blir fi­re år. Du er ei jen­te full av futt og godt hu­mør. Vi er uen­de­lig glad i deg snup­pa vår. Knuse­klem fra store­bror Da­ni­el, mam­ma og pap­pa.

9 år

Sil­je Sta­ve johannessen, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re den skjøn­ne jen­ta vår, Sil­je, med 9-års­da­gen 16/6. Vi er vel­dig glad i deg og øns­ker deg en flott burs­dag. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, So­fie, Je­sper, beste­mor og beste­far.

2 år

Ak­sel Skage­stad Enges­land, Kris­tian­sand. Vår kjæ­res­te Ak­sel fyl­ler 2 år 16. juni. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Vi els­ker hver dag sam­men med deg! Burs­dags­klem­mer fra lille­bror i ma­gen, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.