25 år si­den

16. juni 1991

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

● Også pen­ge­ne yng­ler i Dyreparken. Regn­ska­pet for Kris­tian­sand Dyre­park AS for 1991 vi­ser at det langt fra bare er dy­re­ne som yng­ler. Det er nem­lig det bes­te i par­kens 28 åri­ge his­to­rie. Om­set­nin­gen økte med for­mi­dab­le 68 pro­sent sam­men­lik­net med året før, til nes­ten 90 mil­lio­ner kro­ner. Og for førs­te gang er det be­talt ut­byt­te til Dyre­par­kens ak­sjo­næ­rer. 1991 blir også det førs­te året Dyreparken må be­ta­le skatt. – Et re­sul­tat vi er til­freds med og som gir oss øko­no­misk handle­fri­het, sier le­del­sen i Dyreparken re­pre­sen­tert ved di­rek­tør Ed­vard Moseid, øko­nomi­sjef Stei­nar Lar­sen og øko­nomi­di­rek­tør John Jen­sen. En halv mil­lion be­sø­ken­de i par­ken la igjen rundt 90 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.