Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket kuns­tig frem­stilt ra­dio­ak­tivt grunn­stoff for­kor­tes Rg, og er opp­kalt etter Wil­helm Rönt­gen?

2. Hva er ho­ved­for­skjel­len på termo­plast og herde­plast?

3. Hva he­ter Russ­lands nes­te størs­te by?

4. Hvor lang tid bru­ker må­nen på å gå rundt jor­da?

5. Hvil­ken vei fra Chi­ca­go til Los An­ge­les kal­les ”the Mot­her Road”, el­ler USAS ho­ved­vei?

6. Hva het bå­ten til brød­re­ne Dal?

7. Hvor fin­ner vi Olavs­gru­va?

8. Hva he­ter in­die­pop­grup­pa som ble dan­net i 2011, med Ing­rid He­le­ne Hå­vik som vo­ka­list?

9. Hvem ble ut­nevnt til sys­sel­mann på Sval­bard i ok­to­ber 2015?

10. Hvem var an­svar­lig re­dak­tør i Dag­bla­det fra 1995 til 2000, og po­li­tisk re­dak­tør i Af­ten­pos­ten fra 2007 til 2014?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.